středa 17. listopadu 1999

Reforma školství po deseti letech

Opravdu jen těžko se tomu chce věřit, ale je to tak. Je to již celé desetiletí, co jsme se sešli na Albertově na povolené demonstraci k uctění studentů, kteří se stali obětí nacismu. Naprostá většina z nás ji tenkrát chápala poněkud globálněji jako protest proti jakékoli totalitě, zvláště pak komunistické. Věřili jsme tomu, že stačí zlomit komunistickou moc a vše bude lepší. Ne všichni si však přáli změnu. Víme dnes, že tam byla i organizovaná skupina lidí, jejíž cíle byly rapidně odlišné. To oni nakonec dovedli průvod až na Národní třídu s cílem zastrašit každého, kdo by měl chuť k jakýmkoli dalším protestům. Trochu se jim to vymklo z ruky, a tak jsme měli možnost zažít „sametovou“ revoluci. Myslím, že teď při příležitosti kulatého výročí by stálo za to se trochu nad nedávným vývojem zamyslet.

Ač by to tak mohlo na první pohled vypadat, nepatřím k těm, kdo věří na nějaké organizované spiknutí. Přestože snahy o něco podobného stále existují, hlavní důvody, proč jsme dosud tak velmi vzdáleni od představ, které jsme měli před deseti lety, leží jinde. Jsou převážně v nás samých. V naší sobeckosti, v níž si vůbec neuvědomujeme naše společné zájmy a nejsme ochotni je prosazovat. V naší krátkozrakosti, v níž se zabýváme pouze okamžitými důsledky svých činů a nedíváme se do budoucnosti. V naší typicky české malosti, v níž nepřejeme úspěch jiným, byť i schopnějším než my sami. V naší postkomunistické otupělosti a neschopnosti, v níž si necháme všechno líbit a potřebujeme, aby nás někdo řídil. A naopak v naší touze po moci, která nás zaslepuje.

Namítnete možná, že tyto vlastnosti jsou člověku vlastní a mají je lidé na celém světě. Ano, to je pravda. V otevřené, demokratické (pluralitní, občanské) společnosti, kterou se snad pokoušíme budovat, však přímo životně záleží na tom, jakou měrou výše zmíněné vlastnosti celkový vývoj ovlivňují. Zdá se mi, že existuje určitá mez, která když se překročí, tak se vývoj ubírá směrem negativním. Je velice nesnadné tuto mez blíže definovat, ale nemohu se zbavit dojmu, že se momentálně nacházíme spíše za hranicí směrem k negativnímu vývoji. Díky naší nedávné totalitní minulosti ani není příliš divu.

Nevím, kolik lidí bude ochotno tuto mou představu sdílet. Skoro si myslím, že v takto čistě teoretické podobě, nejedná-li se přímo o konkrétní činy, se mnou bude docela dost lidí souhlasit. Snad bychom se tedy mohli spolu zamyslet nad tím, jak by se dal tento nepříznivý vývoj ovlivnit k lepšímu. Některé principy jsou poměrně zřejmé. Tak například poctivě nabytý majetek by měl zvyšovat pocit zodpovědnosti, správně uplatněný tržní mechanizmus by mohl podpořit poctivou práci, spravedlnost by měla omezit projevy protispolečenského chování, svobodné šíření informací by působilo proti korupci, decentralizace by mohla snížit počet a významnost chybných rozhodnutí, důsledná kontrola má možnost mnohá chybná rozhodnutí napravit, atd. Jenže tohle všechno u nás jaksi stále nefunguje tak, jak má, a vypadá to, že samo od sebe se to nenapraví.

Přesto bychom neměli úplně ztrácet naději v lepší zítřky. Cesta k nim vede přes dokončení privatizace, restrukturalizaci podniků, přes zlepšení práce soudů a policie. To vše však nebude stačit, nedojde-li zároveň ke zlepšení morálních vlastností lidí jako celku. Bude jistě velmi těžké toho dosáhnout. Určitým způsobem by mohlo pomoci náboženství, ale to u nás není příliš v oblibě. Pomoci snad trochu může ekologická krize, která nutí člověka přehodnotit svůj konzumní přístup k životu. Hlavní slovo však zcela jistě má výchova. Ta se odehrává všude kolem nás. V rodinách, na ulici, v tramvaji, na diskotéce, u televize, v práci atd. Záleží na každém z nás, jak výchovně ovlivňujeme své okolí. Odtud tedy, vzhledem k současnému stavu společnosti, asi příliš mnoho změn k lepšímu očekávat nemůžeme.

Máme však též instituci, která má výchovu tak říkajíc přímo v popisu práce. Mám na mysli samozřejmě školství. To by se snad mohlo pokusit morální vlastnosti příštích generací alespoň trochu pozitivně ovlivnit. Porevoluční vývoj našeho školství dosud bohužel směřoval spíše jinam. Nejprve jsme se zbavovali těch nejkřiklavějších pozůstatků komunistické ideologie. Dovolili jsme učitelům se více odchylovat od oficiálních osnov. Jenže v situaci, kdy většina z nich byla zvyklá po léta učit stále to samé. Pak přišla na řadu reforma ekonomická. Na ní jsme si ověřili, že ve školství tržní princip beze zbytku uplatňovat nelze. A tak přišla na řadu optimalizace. Nejvíce se v souvislosti se školstvím mluvilo o platech učitelů. Jen velice nesměle a poznenáhlu se vynořuje i problematika kvality učitelů a obsahu výuky. Na ní přitom velmi závisí naše budoucnost. Začíná se mluvit o tom, že naše výukové metody jsou převážně zastaralé, že naši studenti v mezinárodním srovnání nejsou příliš dobří, a to právě v těch ukazatelích, které jsou nejdůležitější. A tak, zdá se, stojíme před novou reformou školství. Veřejnost to však bohužel příliš nezajímá.

Cílem této reformy musí být připravit naše děti na život ve zcela odlišných podmínkách, než na jaké jsme byli zvyklí my. Ta doba, která přijde, bude vyžadovat schopnost orientovat se v obrovském množství informací, pracovat v prostředí plném technologií, rekvalifikovat se v případě potřeby na jinou práci, v každém případě se celý život učit něco nového. Je jisté, že fakta, která se dnes u nás učí žáci nazpaměť, budou, díky rychlému vývoji vědy, často zastaralá, a navíc, díky technologiím, kdykoli na vyžádání k dispozici. Naše děti budou žít ve společnosti, která je označována přízviskem „informační“. Proces, kterým se k ní přibližujeme, se nazývá „globalizace“.

Hlavním motorem pokroku ve využívání technologií jsou nesporně Spojené státy. Většina evropských zemí však nechce zůstat pozadu, a tak dochází všude k zásadní reformě školství. Připravují se akční plány, bílé i zelené knihy, popisuje se hodně papíru. Ten papír samotný však neznamená téměř nic. Jde hlavně o to, co se s penězi na reformu určenými skutečně stane. Důležité není jen to, zda budou školy vybaveny moderními technologiemi, ale hlavně to, jak je budou využívat a zda tam bude panovat pro výchovu vhodná atmosféra. A to záleží ve velké míře na učitelích. Oni jsou jistě významným faktorem, který ovlivní naší budoucnost. A nejen naší. V globalizovaném světě budou i naše děti rozhodovat o budoucnosti celého lidstva.

Albrecht Dürer: Apokalypsa, 1496
Nesmíme se proto zastavit na úrovni současného zdůvodňování reforem pouze ekonomickou potřebou uplatnění absolventů našich škol v praxi. Musíme mít učitele schopné vychovat generaci, která dokáže zodpovědně rozhodnout o osudu celé naší planety. Myslíte, že přeháním? Máte ten pocit, že člověk je středem vesmíru a že, když zde byl již tak dlouho, jistě zde ještě nějaký čas zůstane? Bylo by příjemné moci tomu věřit. Jenže stačí se podívat večer na zprávy v televizi a vidíte skutečnost. Člověk v duchu zákonů evoluce ovládl celou Zemi a zvítězil nad ostatními živočišnými druhy. Stal se téměř neomezeným vládcem. Nedokáže-li se zbavit oné v genech zakódované potřeby být silnější a mocnější než ostatní, nezbývá mu asi nic jiného, než soupeřit sám proti sobě. Jeden národ proti jinému národu, jedna firma proti jiné firmě, jedno náboženské vyznání proti jinému, jedna strana proti jiné straně. Bylo to tak po celé věky.
Vše však nasvědčuje tomu, že to tak nepůjde do nekonečna. Ekologická katastrofa je na dosah, rozdíly mezi vyspělými a zaostalými zeměmi se zvětšují, zbraněmi schopnými zničit celou civilizaci disponují i takové mocenské skupiny, jimž nelze příliš důvěřovat, umělá inteligence se zdokonaluje a hrozí, že v nedaleké budoucnosti překoná úroveň lidskou. Jen si zkuste představit, jak by mohla vypadat taková vysoce inteligentní zbraň určená k likvidaci nepřítele - člověka. Roboti s takovými schopnostmi by mohli klidně nakonec zničit i toho, kdo jejich vývoj inicioval.
Tady vidím ty důvody, proč je naléhavě třeba výchovu, a to nejen dětí, zaměřit i na jiné problémy, než čistě soukromé a ekonomické. Prudký rozvoj moderních technologií, a s ním spojená globalizace, sice způsobuje značné problémy, zároveň s sebou přináší i nástroje potencionálně schopné je vyřešit. Umožňuje lidem si problémy snáze uvědomit, domluvit se a společně na jejich řešení pracovat.

I tento směr by měla naše reforma školství sledovat. Měla by se zapojit nejen vláda a řídící orgány, ale i média se svou nemalou schopností ovlivňovat postoj veřejnosti. Jednu ze stěžejních úloh však musí hrát instituce připravující učitele. Obávám se však, že na takový úkol nejsou připraveny. Jsou zde sice některé zájmové reformní skupiny učitelů – přívrženců změn, jako třeba PAU, jejichž působení je ve shodě s tím, co jsem navrhl, jejich vliv však zatím bohužel asi nebude dostatečný.

A tak se pravděpodobně opět dočkáme reformy školství, při níž půjde hlavně o to, kdo urve pro sebe více peněz ze státního rozpočtu. Koncepce a návrhy slibující řešení úkolů budou plné nic neříkajících vzletných slov o informační společnosti a budou podávány přesně stejnými lidmi, kteří se dříve věnovali „privatizaci“ školství, ba ještě hůře, dokonce i některými z těch, kteří nás před deseti lety zavedli na Národní třídu.

Nehledě na všechny současné problémy bychom těm posledně jmenovaným měli poděkovat. Dostali jsme šanci. Nyní záleží jen na nás, jestli budeme schopni ji využít. Zdá se, že naše generace již nemá naději dočkat se návratu mezi ty civilizované země světa, které mohou pozitivně přispět k vývoji celého lidstva. Snad bychom tu naději měli zachovat alespoň našim dětem!

Někteří mí kolegové o mně tvrdí, že jsem „divný“. Jak vidíte, mají úplnou pravdu. Teď už alespoň víte proč.

17. listopadu 1999
Ing. Bořivoj Brdička
bobr@mbox.cesnet.cz
http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/
oddělení informační výchovy
UK Praha PedF KTchV
http://it.pedf.cuni.cz/

sobota 9. října 1999

Soukupův INVEX 99

baltazar.gif - 1,19 K
Pro mnoho počítačových lidí je veletrh Invex vlastně událostí roku. Navštěvují ho pochopitelně i ti, co mají ve školství na starosti technologie, učitelé informatiky často i se svými žáky. V minulosti byla tato akce v povědomí české učitelské veřejnosti též spojena
s konferencemi Microsoftu zaměřenými na popularizaci jeho školské politiky a doprovodnou výstavou COME IN FUTURE.
Letošní ročník patřil v oboru vzdělávacích technologií jednoznačně panu Soukupovi a jeho Batazarovi s Baltíkem. Využil poslední páteční den Invexu ke slavnostnímu vyhlášení soutěže v programování pomocí těchto nástrojů, která se konala již po šesté. Její úroveň a význam se stále zvyšuje, stejně jako využívání těchto produktů v našich školách. Myslím, že zaplněná Rotunda Brněnského výstaviště, přítomnost mnoha známých osobností v porotě i televize a hostů ze slovenského ministerstva školství (projekt Infovek) a nakonec i nepřítomnost nikoho z našich ministerských úředníků, to vše hovoří samo za sebe.

Pana Soukupa sleduji již od té doby, co se po „revoluci“ vrátil z ciziny domů do Uherského Hradiště. Musím přiznat, že jsem zpočátku neměl úplně jasno, jaký je rozdíl mezi ním a třeba panem Koženým. Oba jsou jaksi typickými produkty výchovy v podmínkách západní tržní společnosti. Vyznačují se obrovskou energií, cílevědomostí a ochotou za splnění svých cílů bojovat. Dnes už vím, v čem se zásadním způsobem odlišují. Zatímco pan Kožený nikdy neváhal použít k boji i nečestných praktik na samé hranici zákona a možná i za ní, pan Soukup vždy bojoval zcela čestně. Každého, kdo mu přišel do ruky, přesvědčoval tím, že ho posadil k počítači, ukázal mu, co Baltazar a Baltík dovedou a hned ho nechal si je vyzkoušet. Neúnavně jezdil na každou školskou akci po celé republice, školám půjčoval své produkty na vyzkoušení s tím, že zaplatit mohou později. Ceny, které stanovil byly i pro naše poměry celkem přijatelné.

Ne snad, že by vůbec nebylo co mu vytknout. Od počátku mi vadí to, že se Baltík, který byl zjevně inspirován Papertovým Logem, od tohoto jazyka přeci jen odlišuje. Logo je přitom zcela volně k dispozici a na celém světě s ním pracuje obrovské množství dětí. Na Slovensku byla dokonce vyvinuta ještě před rozpadem našeho společného státu za peníze projektu Comenius velmi kvalitní kompatibilní verze Loga pro Windows. Nevím, proč se tak nepatrně v našich školách rozšířila, když byla zadarmo. Pan Soukup dosud s přechodem svých produktů pod Windows dost zápasí.

Nicméně musíme vzít na vědomí fakt, že v Baltazarovi dnes programuje značné množství našich dětí. A programují opravdu moc dobře. Přesvědčit se o tom může každý, neboť výsledky jejich práce jsou volně k dispozici na serveru firmy SGP Systems http://www.sgp.cz/. Jistě tam najdete i výsledkovou listinu soutěže, jména porotců i mnoho dalších informací.

Pan Soukup má do budoucna mnoho dalších plánů. Jak jinak! Svůj projekt nazývá SMIT – Samovzdělávání Mládeže v Informačních Technologiích. Značnou roli v něm hraje Internet. Podaří-li se mu vybudovat takové prostředí, v němž budou děti samy mezi sebou komunikovat s cílem vzájemně si pomáhat nebo budou-li dokonce na Internetu tvořit společné aplikace a zapojí-li se do těchto aktivit i děti ze Slovenska, či snad dokonce i z jiných zemí (viz např. má zpráva o MUVE http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/MUVE/), pak „klobouk dolů“.

Sám za sebe mohu prohlásit, že mu přeji, aby se mu to povedlo.

Ing. Bořivoj Brdička
bobr@mbox.cesnet.cz
http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/
oddělení informační výchovy
UK Praha PedF KTchV
http://it.pedf.cuni.cz/

=====================================================================
Vzhledem k tomu, že můj text není věcně zcela bez chyby, věnujte, prosím, pozornost též reakci pana Soukupa.

From: Bohumir Soukup 
To: "'Borivoj Brdicka'" 
Subject: RE: Aktualita - Soukupuv INVEX 99
Date: Sun, 10 Oct 1999 02:38:16 +0200

Mily pane Brdicko,

byl jsem velice potesen a pocten Vasi pritomnosti na finale Baltazar '99
a taktez Vasim clankem do konferenci ZS a Baltazar.

Z Vaseho clanku jsem vsak s prekvapenim zjistil, ze Vam nejsou znamy 
nektere dulezite skutecnosti, a tak bych to rad napravil a verim, ze tak 
ucinite i Vy.

1. Nikdy jsem nezil ani nestudoval a ani se nepobyval dlouhodobe v 
zahranici. Vystudoval jsem SPS v Liberci a VUT v Brne. Po skole jsem byl 
10 let zamestnan jako programator celkem ve dvou statnich podnicich (5 + 
5 let). V roce 1988 jsem zacal podnikat jako zivnostnik se software. Na 
podzim roku 1989 jsem na 3 mesice odjel do Kanady podepsat 
distributorskou smlouvu. V breznu 1990 jsem se vratil. V dubnu jsem 
ukoncil zamestnani a od te doby se venuji plne pouze SGP.
Tedy do zahranici jsem jezdil jednou dvakrat za rok, a to pouze 
predvadet sve vysledky (nejprve ve sportu - byl jsem reprezentantem ve 
sjezdovem lyzovani, a pozdeji vysledky sve prace - SGP).
Prestoze VSICHNI mi kolegove sportovci postupne zustali v zahranici, ja 
jsem stale veril, ze poctivou praci a dobrymi napady se da uzivit i u 
nas. A i kdyz to bylo velice tezke, darilo se mi legalne podnikat jiz i 
v socialistickem Ceskoslovensku. Pravda musel jsem iniciovat zmenu 
nekterych zakonu (napr. Autorsky zakon),  ale o tom jiz byla popsana 
spousta papiru.

2. Baltik (Baltazar) neni a nebyl inspirovan Logem, to jsem ani neznal. 
Uz sama filosofie a zamereni obou systemu je zcela odlisne. Zatimco 
zelva umi jedinou vec, a to zanechat za sebou stopu (novejsi verze pak 
umely zelvu prekabatit), Baltazar je postavicka z realneho sveta a tedy 
vse co dělá, dělá PRED SEBOU, tak jako clovek nebo stroj.
Pokud jsem byl necim inspirovan, tak to by to byl spise Karel, ale ten 
take dela vsechno pod sebou. 
Baltazar a Baltik jsou opravdu prvni systemy, kde se da ucit skutecne 
prakticke programovani, protoze nejvetsi potize programatorum vzdy 
delalo a dela zpracovani prvniho a posledniho zaznamu. A to se prave 
nauci s Baltazarem (Baltikem). Kdyz totiz Baltazar stoji u zdi a chce na 
tomto miste vycarovat nejaky predmet, musi nejprve ustoupit a pak na 
uvolnene misto muze neco vycarovat. Karel ani zelva toto udelat nemusi.

3. Logo neni zdarma, pouze nektere verze se siri zdarma. Dobre Logo 
(Microworlds apod.) stoji i nekolik set dolaru (pro jednu ucebnu).

4. Nejdulezitejsi!
Vubec nezapasime s prechodem nasich produktu pod Windows. Doporucuji Vam 
stahnout si a peclive prostudovat naseho 32 bitoveho multimedialniho 
Baltika 3.0 pro Windows 9x/NT/2000.
Timto Baltikem 3.0 byl loni v lete nadsen i profesor Seymour Papert, 
ktereho jsem navstivil v USA. Dokonce projevil zajem o spolupraci se 
mnou.

5. To je vsechno z pripominek. Budu rad, kdyz svuj prispevek poopravite 
v tomto duchu.

Vazeny pane Brdicko, jeste jednou dekuji za projevenou podporu a znovu 
Vam opakuji sve prani, ze bych byl rad kdybyste se mnou spolupracoval na 
projektu SMIT.

S uctou
Bohumir Soukup

pondělí 3. května 1999

BoBrův výběr volně šiřitelných programů

Ukázka toho, jak v druhé polovině 90. let vypadala nabídka prvního online úložiště výukových volně šiřitelných programů opatřených metadaty. Vzniklo v InfoCentru UIV v roce 1993 a po jeho zrušení se ho ujal BoBrův Pomocník. Díky WayBack Machine k dispozici zde.


==================================================================
BoBruv aktualni vyber nejlepsich volne siritelnych vyukovych programu

trideno podle druhu (viz legenda na konci)

------------------------------------------------------------------
Nazev Druh Typ Skola Predmet Jazyk B OS
------------------------------------------------------------------

********** AD **********


GB302.ZIP AD SH A 332020 W
Program urceny k vedeni prehledu o zadanych ukolech a dosazenych vysledcich
jednotlivych zaku vcetne statistiky.

GPAPER.ZIP AD SH A 21763 W
Tisk cistych milimetrovych nebo logaritmickych papiru v kartezskych nebo
polarnich souradnicich.

TKEEPR52.ZIP AD PB A 123391 W
Databazovy system umoznujici studentum skol s kreditnim systemem vest si prehled
o probihajicich a absolvovanych kurzech vcetne vypoctu, statistiky a grafickych
prehledu vysledku.

********** AS **********


APWM20.ZIP AS DM A 1404723 W
Demo verze multimedialniho autorskeho systemu Authorware pro Windows.

APWM35.ZIP AS DM A 6595938 W
Funkcni demo verze 3.5 jednoho z nejlepsich autorskych systemu pro pripravu
vyukovych programu. Pozor, soubor je dost dlouhy!

CORR101.ZIP AS PB A 59835 W
Jednoduchy system na tvorbu testu s vyberovou odpovedi.

DIRWIN50.ZIP AS DM A 12132931 5
Director 5.0 - demo verze znameho nastroje na tvorbu multimedialnich prezentaci
i slozitejsich programu od firmy Macromedia.

FLS32_40.ZIP AS SH A 617397 5
Jednoduchy autorsky system na tvorbu vlastniho testu s vyberovymi nebo tvorenymi
otazkami.

FLSHCRDS.ZIP AS SH A 113293 W
System vhodny k procvicovani pameti, napr. slovicek pri vyuce cizich jazyku.
Umoznuje vkladat vlastni slova. K behu vyzaduje Runtime Visual Basicu VBRUN300.

HDSK01.ZIP AS SH A 246420 W
System umoznujici vytvaret vlastni modifikace hry na hledani slov v obdelniku
plnem pismen. Priklady z anglictiny, nemciny a italstiny.

HYPO2.ZIP AS SH A 653727 W
Jednoduchy hypertextovy system s multimedialnimi prvky.

JQUIZ11.EXE AS SH A 801547 5
Autorsky system pro pripravu testu s moznosti vystupu v jazyku Java pro vyuziti
prostrednictvim WWW.

MM30-2E.EXE AS PB A 891749 5
MindMan - volna verze jinak komercniho programu firmy MindJET na vizualizaci
myslenkovych map.

SBWDWIND.ZIP AS DM A 1015332 W
Omezena verze programu Story Book Weaver na tvorbu vlastniho ilustrovaneho a
ozvuceneho pribehu.

VOCMCH20.ZIP AS SH A 338514 W
Primitivni system, ktery umoznuje vytvaret vlastni testy ze svych namluvenych
slov. Ta jsou po spusteni testu slyset a bud se maji napsat z klavesnice nebo
vybrat z vice nabizenych moznosti. Nutna zvukova karta.

WORDHUNT.ZIP AS SH A 40090 W
Jednoduchy system na tvorbu hry na hledani slov v obdelniku plnem pismen.

********** DH **********


0X_10.ZIP DH PB A 29032 W
Klasicke piskvorky.

1WACKY.ZIP DH SH A 1664303 D
Roztomile zavody auticek pro male i velke.

3DMM.EXE DH DM A 3015680 W
Demo verze hry od Microsoftu s nazvem 3D Movie Maker, v niz se stavate rezizerem
sveho vlastniho filmu.

AFTERLFE.EXE DH DM A 10785540 5
Hra typu SimCity - budovani pekla a raje, pomoc dusim dostat se na spravne
misto.

AMAZOND.ZIP DH DM A 7187641 W
Dobrodruzna cesta po Amazonce, plna vzdelavacich aktivit. (Nutna znalost zakladu
anglictiny)

AMEM20.ZIP DH SH A 266091 D
Pekne animovane pexeso.

BELLS.ZIP DH PB A 767523 W
Hra na cviceni pameti tonu v podobe sekvence uderu zvonu.

BLWIN350.ZIP DH SH A 91834 W
Logicka hra, jejiz cilem je otacenim vzdy nekolika okolnich karet naraz docilit
stavu, kdy budou vsechny otoceny na stejnou stranu.

BONES20.ZIP DH PB A 127313 W
Domino.

BOXWORLD.ZIP DH SH A 36456 W
Znama logicka hra Sokoban v trochu jinem provedeni.

BRICK3.ZIP DH PB A 5242 W
Hra na cviceni postrehu. Odraz micku od zdi.

BRICKV15.ZIP DH SH A 1187433 W
Hra na principu Tetrisu s padajicimi bloky a zvukem.

CAESAR2.EXE DH DM A 2836661 D
Hra typu SimCity - budovani mesta podobneho Rimu v dobach jeho staroveke slavy.

CBOOK16.ZIP DH SH A 180952 D
Jednoduche omalovanky s moznosti vyberu obrazku a tisku.

CHECKERS.ZIP DH PB A 16665 W
Klasicka dama.

CHESS321.ZIP DH PB A 242790 W
Velice pekne sachy vcetne zdrojaku v C.

COLORBK.ZIP DH SH A 121083 D
Pekne omalovanky vhodne predevsim pro nacvik prace s mysi.

CUBIC.ZIP DH SH A 36181 W
Rubikova kostka.

DOLLA10.ZIP DH SH A 164431 D
Omalovanky s anglicky mluvicimi panenkami s moznosti je oblekat a ruzne
kombinovat.

DOLLB10.ZIP DH SH A 244141 D
Soundblaster kompatibilni zvuk pro DOLLA10.ZIP (CT-VOICE.DRV nutno umistit do
stejneho adresare).

ECO.ZIP DH SH A 1104078 W
Hra typu SimCity - ekologicka hra, ve ktere je treba ziskat ta zvirata, ktera
jsou schopna prezit v urcenem prostredi.

FFFW201.ZIP DH SH A 350092 W
Pekna logicka hra trochu podobna Sokobanovi.

GAZ1.ZIP DH SH A 1367595 W
Gazillionaire - manazerska hra simulujici obchod mezi planetami (burza, dane,
splatky, konkurence ad.). Nepochybne usnadnuje orientaci v dnesnim trznim svete.
(1.cast ze 3)

GAZ2.ZIP DH SH A 1291920 W
Gazillionaire - manazerska hra simulujici obchod mezi planetami (burza, dane,
splatky, konkurence ad.). Nepochybne usnadnuje orientaci v dnesnim trznim svete.
(2.cast ze 3)

GAZ3.ZIP DH SH A 718766 W
Gazillionaire - manazerska hra simulujici obchod mezi planetami (burza, dane,
splatky, konkurence ad.). Nepochybne usnadnuje orientaci v dnesnim trznim svete.
(3.cast ze 3)

GUESS10.EXE DH SH A 725656 D
Dost tezke pexeso s mnozstvim nastavitelnych voleb.

H2O.EXE DH SH A 935510 D
Pekna logicka hra, jejimz cilem je odvest tekouci vodu pomoci ruznych pomucek na
spravne misto.

HANOI10.ZIP DH SH A 48977 W
Klasicka asijska hra Hanoi.

HURL10.ZIP DH SH A 1363904 D
Hra podobna 3D akcnim strileckam. Zde se vsak pri pohybu po meste sbiraji
odpadky.

ICONRMBR.ZIP DH SH A 39969 W
Pexeso umoznujici menit tema obrazku a soutezit, kdo dosahl nejlepsich vysledku.

JIXXA.ZIP DH SH A 1084872 W
Skladacka PUZZLE skoro jako opravdicka.

JJXMAS95.ZIP DH SH A 1440508 D
Klasicka honicka s nutnosti prekonavat prekazky s cilem zachranit planetu v
ohrozeni. Pekna grafika, zadne drasticke sceny.

JPUZZLE.ZIP DH SH A 301503 W
Vyborne puzzle s moznosti vkladat vlastni obrazky.

KIDPUZ.ZIP DH SH A 24556 W
Jednoducha hra se zviraty na nacvik prace s mysi a jemnou motoriku pro nejmensi.

KLOKS10.ZIP DH SH A 107507 W
Hlavolam, kde je cilem nastavit nekolik ruznym zpusobem sprazenych hodin na
poledne.

KNIGHTTR.ZIP DH PB A 18890 W
Logicka hra, kde je treba sachovym konem tahnout tak, aby se obsadilo co nejvice
poli sachovnice.

KYE2.ZIP DH SH A 37021 W
Logicka hra, jejimz principem je prekonavani prekazek pri sberu diamantu v
bludisti.

LINK4130.ZIP DH PB A 52896 W
Strategicka hra principem podobna piskvorkam.

LNBTLSHP.ZIP DH SH A 42289 W
Klasicka namorni bitva, jak se hraje na ctvereckovem papire. Mozno hrat proti
pocitaci nebo proti souperi prostrednictvim lokalni site.

LOGIK.ZIP DH PB C 84818 D
Cesky Master Mind s mysi, hadaji se 4 barvy.

LPAINT12.ZIP DH SH A 1154337 W
Pekne animovane a ozvucene omalovanky.

MARS.ZIP DH SH A 587964 W
Hra typu SimCity - budovani kolonie na Marsu.

MATCHIT.ZIP DH SH A 17652 W
Jednoduche pexeso vylepsene o zaznam dosazeneho casu a o moznost soutezit.

MJWIN.ZIP DH SH A 234181 W
Stara cinska logicka hra Mah Jongg.

MSBCHTTR.ZIP DH DM A 2951514 W
Demo The Magic School Bus - Explores the Human Body s funkcni hrou Chatterbox -
prirazovani spravneho nastaveni ust pri vyslovovani anglickych slov.

MSBCRAB.ZIP DH DM A 1921804 W
Demo The Magic School Bus - Explores the Ocean s funkcni hrou Crab Chase - krab
sbira potravu a zachranuje se pred ptakem v dirach.

MSBGOLD.ZIP DH DM A 1983683 W
Demo The Magic School Bus - Explores Inside the Earth s funkcni hrou Panning for
Gold - zachytavani padajicich valounu zlata do panve.

MSBHEART.ZIP DH DM A 2371545 W
Demo The Magic School Bus - Explores the Human Body s funkcni hrou Heart Pinball
- usmernovani krevnich castic v srdci.

MSBMLTDN.ZIP DH DM A 3990718 W
Demo The Magic School Bus - Explores in the Age of Dinosaur s funkcni hrou
Meteor Meltdown - lezeni po skale v desti meteoru.

MSBMONKY.ZIP DH DM A 6259598 5
Demo The Magic School Bus - Explores the Rainforest s funkcni hrou Escaping
Monkey - rizenim sily vyskoku opice je treba se trefovat na spravne misto.

MSBSCAST.ZIP DH DM A 1850064 W
Demo The Magic School Bus - Explores the Ocean s funkcni hrou Sand Castle
Builder - stavba hradu z pisku.

MSBSKLTN.ZIP DH DM A 5016162 W
Demo The Magic School Bus - Explores in the Age of Dinosaur s funkcni hrou
Skeleton Puzzle - skladani kostry dinosaura.

MSBSTRAT.ZIP DH DM A 6445700 5
Demo The Magic School Bus - Explores the Rainforest s funkcni hrou Night
Stratification na spravne zarazovani zivocichu do ruznych vrstev pralesa.

MSBVENUS.ZIP DH DM A 1918292 W
Demo The Magic School Bus - Explores the Solar System s funkcni hrou Venus -
preskakovanim z jedne pohyblive plosiny na druhou je treba se na Venusi dostat
az k hledane minci.

MSBVOLC.ZIP DH DM A 2829723 W
Demo The Magic School Bus - Explores Inside the Earth s funkcni hrou Volcano
Builder - experiment, behem nehoz lze zmenou tlaku a vyskytu plynu ovlivnovat
vznik sopky.

MSPUZZLE.EXE DH DM A 2554368 5
Demonstracni verze tri logickych her od Microsoftu (Finty Flush, Rat Poker,
Spring Weekend).

MUD16.ZIP DH PB A 1158369 W
Logicka hra s peknou animovanou grafikou.

OP2DEMO.EXE DH DM A 9041818 5
Hra typu SimCity - sci-fi pribeh budovani nove spolecnosti ve vesmiru po zniceni
Zeme.

PENT1020.ZIP DH SH A 55269 W
Hlavolam, u nehoz je treba vyplnit urcitou plochu z profilu ruznych tvaru.

PIPE.ZIP DH PB A 20570 W
Logicka hra, jejimz cilem je kladenim potrubi ruznych tvaru na vhodna mista
odvest tekouci tekutinu co nejdale.

POCUS20.ZIP DH SH A 844128 D
Doprava zbozi po mori. Vyborna manazerska hra, 9 jazykovych mutaci.

PUZZLE.ZIP DH PB A 14120 W
Hlavolam, jehoz cilem je premistovat ruzne velke kostky v omezenem prostoru tak,
aby se ta nejvetsi dostala zespodu navrch.

PUZZLE.ZIP DH PB A 972492 W
Pekne puzzle s obrazky inspirovanymi Pinocchiem.

PUZZLE11.ZIP DH PB A 23462 W
Jednoducha hra vynikajici svou moznosti vlozit vlastni obrazek v BMP tvaru.

S2GOLD.EXE DH DM A 10633103 D
Hra typu SimCity - budovani vlastni rise po ztroskotani na ostrove.

SHERWIN.ZIP DH SH A 370978 W
Sherlock - logicka hra, jejimz cilem je podle urcitych stop zjistit, ke kterym
domum patri jiste predmety (k pochopeni pravidel nutna znalost anglictiny).

SIMLIFE.ZIP DH DM A 692986 D
Hra typu SimCity - simulace vyvoje zivota na Zemi s moznosti kontroly pocasi,
prirodnich podminek i biologickych vlastnosti zvirat (pouze nefunkcni demo).

SMVGA10E.ZIP DH SH A 628387 D
Umoznuje s pomoci obrazku, textu, zvuku a animaci vytvaret vlastni pribehy a
prezentovat je.

SOKO.ZIP DH PB A 30682 W
Znama logicka hra SOKOBAN.

SPRSOL.ZIP DH SH A 582082 5
Pekna logicka hra,. Cilem je zlikvidovat v hracim poli vsechny kulicky krome
jedne. Skace se podobne jako u damy.

TANGROO.ZIP DH SH A 75184 W
Logicka hra na skladani urciteho tvaru z mensich objektu.

TCB1.ZIP DH SH A 316222 D
Hra, ve ktere se hrdina pohybuje v prostredi domu, kde ma plnit urcite ukoly.
Muze pouzivat ruzne predmety, prenaset a lezt na bedny apod. Nutna Super VGA
karta s 1 MB.

TETRIS11.ZIP DH PB A 25993 W
Znama logicka hra.

THERGREE.EXE DH SH A 241589 W
Pekny minigolf.

TSCONGME.ZIP DH PB A 927150 W
Pexeso inspirovane filmem Toystory.

WINCHS.ZIP DH PB A 35140 W
Jeste jedny sachy.

WINTTT.ZIP DH PB A 26624 W
Trojrozmerne piskvorky.

WM_USA.ZIP DH PB A 55406 W
Klasicky MasterMind.

WSLAM.ZIP DH SH A 44446 W
Jednoduchy hokej vyborny na cviceni postrehu.

YALIFE.ZIP DH PB A 157440 W
Znama hra Vyvoj, ktera simuluje vyvoj bunek. Podle pocatecnich podminek dojde
bud k jejich rustu nebo zaniku. Mohou vzniknout i velmi zajimave zvlastni stavy.
Podle britskeho matematika Conwaye, ktery se zabyval umelou inteligenci.

YOVA11.ZIP DH PB A 81108 W
Deskova hra, jejimz cilem je ziskat co nejvice souperovych (clovek nebo pocitac)
kostek.

CLRWIZ12.ZIP DH SH 1S A 680416 D
Omalovanky s ruznymi zviraty a zvukem.

WORDMAN.ZIP DH SH 1S ANJ A 117281 W
Hra na pricipu honicky v bludisti s vyukovym podtextem. Je treba znat spelling
anglickych slov danych obrazkem.

********** GE **********


CHEMWIN.ZIP GE SH CH A 156498 W
Specializovany editor chemickych znacek vhodny k tvorbe rovnic a diagramu.

SDRAW95.ZIP GE SH A 633402 5
Graficky editor pro Windows 95 vhodny predevsim pro kresleni obrazku podobnych
blokovemu schematu s textem.

********** SY **********


ACHART12.ZIP SY PB A 17743 W
Tabulka prirazujici cisla vsem ve Windows
pouzivanym znakum (ASCI kod). Nekdy se muze hodit,
je-li problem urcity znak vlozit primo z
klavesnice, protoze ho umoznuje zkopirovat do
schranky nebo po zjisteni jeho kodu vlozit jako
cislo se soucasnym stiskem klavesy ALT.

DINOSH.ZIP SY PB A 90696 W
Setric obrazovky s dinosaurem vydavajicim zvuky.

PKZ204G.EXE SY SH A 202574 D
Komprimacni a dekomprimacni program pro format ZIP. Samorozbalovaci.

VBRUN123.ZIP SY PB A 620267 D
RunTime Visual Basicu ve vsech trech verzich. Ke svemu behu nektery z nich
potrebuje vice programu z tohoto archivu. Nejlepe je vsechny rozbalit a
zkopirovat do adresare WINDOWS\SYSTEM\.

WINCMD.ZIP SY SH AC 695935 W
Univerzalni manazer s nastavitelnym ovladanim podle toho, na co jste zvykli. Umi
pracovat s komprimovanymi archivy. Takze ho lze pouzit napr. tez na dekompresi
kterehokoli programu z tohoto archivu.

********** TE **********


STYLED.ZIP TE PB A 90112 D
Statisticka analyza a stylova kontrola anglickeho textu.

WINSP105.ZIP TE SH A 404974 W
Perfektni spelling checker (kontroluje anglicky pravopis bud primo na vstupu z
klavesnice nebo v souboru).

WORDSTAT.ZIP TE PB A 24824 D
Statistika vyskytu slov v textu (podle poctu a velikosti).

********** VY **********

###### ######


UCSPOCN.ZIP VY PB C 654777
Ucebnice Uceni s pocitacem v podobe nezavisleho HTML dokumentu urceneho pro
spusteni pomoci prohlizece WWW z lokalniho disku.

###### 1S ######


#1MATH.ZIP VY SH 1S MAT A 423296 D
Pocitani pro nejmensi formou didakticke hry.

#1RESCUE.ZIP VY SH 1S ANJ A 357481 D
Krasna didakticka hra na vyuku vyznamu anglickych slov pro nejmensi.

AMATH_A.EXE VY SH 1S MAT A 363865 D
Hrave udelana vyuka scitani a odcitani s automaticky stoupajici obtiznosti podle
vysledku.

AWORDS.ZIP VY SH 1S ANJ A 774213 D
Animovana slova - vyznam anglickych slov se zvukovou podporou.

BARD32E.ZIP VY SH 1S ANJ A 888249 5
Didakticka hra, jejimz cilem je doplnovat chybejici pismena ve slovech danych
obrazkem.

BEAR_BEE.ZIP VY SH 1S ANJ A 206276 W
Hypertextova pohadka o medvidkovi a vcele ve formatu HLP (spoustet pomoci
programu WINHELP).

CALMEM10.ZIP VY PB 1S MAT A 240581 W
Pexeso s pocetnimi priklady. Moznost nastavovat obtiznost i operace.

CATCNT10.ZIP VY SH 1S ANJ A 180814 W
Roztomile multimedialni uceni cisel od 1 do 20 pro nejmensi.

CBMATH15.ZIP VY SH 1S MAT A 83264 W
Pocitani pro 1 stupen s moznosti zvysovani obtiznosti od 1. az do 5. tridy.

CESTIN20.ZIP VY SH 1S CJ C 268358 D
Procvicovani ceskeho pravopisu formou testu. Nektere funkce jsou bez registrace
omezeny.

DEMO_CJ.ZIP VY DM 1S CJ C 218190 W
Demo verze programu pana Graclika ze Vsetina na procvicovani gramatiky v
cestine.

DMATCH32.ZIP VY SH 1S ANJ A 815705 W
Cviceni pameti formou jednoduche multimedialni hry s mluvicimi dinosaury.

DSPELL32.ZIP VY SH 1S ANJ A 1062991 W
Vyuka jednoduchych anglickych slov formou multimedialni hry s dinosaury.

DSPELL40.ZIP VY SH 1S ANJ A 962377 W
Spelling anglickych slov hravou formou.

FLASH100.ZIP VY PB 1S MAT A 158899 W
Klasicke procvicovani poctu pro 1. stupen s moznosti nastavovani obtiznosti.
Nutny Runtime Visual Basicu.

FLASHMTH.ZIP VY PB 1S MAT A 121297 W
Klasicke procvicovani poctu pro 1. stupen s moznosti nastaveni i dosti vysoke
obtiznosti.

HJMM1.ZIP VY SH 1S ANJ A 303236 W
Multimedialni verze programu HNGJR1.ZIP, ktera dovoluje hadana anglicka slova
doplnit nejen obrazkem ve formatu BMP, ale tez zvukem ve formatu WAV.

HNGJR1.ZIP VY SH 1S ANJ A 104411 W
Povedena modifikace zname hry Hangman na hadani anglickych slov s vynikajici
moznosti vkladat vlastni slova s obrazky ve formatu BMP.

J&BDOWN.EXE VY DM 1S ANJ A 1689704 W
Jack & the Beanstalk - slusne velka cast pohadky se zvukem a ilustracemi, ktere
lze vybarvovat jako omalovanky.

LLANIMAL.ZIP VY SH 1S ANJ A 635533 W
Obrazky zvirat s ozvucenymi jmeny.

LLETNUM.ZIP VY SH 1S ANJ A 1536947 W
Vyuka vyslovnosti anglicke abecedy a cislic se zvukem. Pozor, soubor se nevejde
na disketu!

LTRHUNT.ZIP VY SH 1S ANJ A 967025 W
Jednoducha multimedialni pomucka na vyuku vyslovnosti anglickych pismen a
zakladnich cislovek.

MATHFL1A.ZIP VY SH 1S MAT A 2532906 5
Vyuka zakladnich pocetnich operaci (+,-,x,:) zabavnou ozvucenou formou pro
nejmensi.

MATHLT13.ZIP VY SH 1S MAT A 36006 D
Matematika pro 1 stupen (meri cas, scita body a pamatuje si vysledky).

MCROCHLD.ZIP VY DM 1S INF A 1058682 D
Funkcni beta verze Loga pro nejmensi. Vsechny
prikazy lze vkladat a programy tvorit formou
jednoducheho skladani ikon bez nutnosti cist a
psat. Jako vynikajici konstruktivni program lze
doporucit pro nacvik logickeho mysleni a pro
pripravu na vyuku programovani.

MOUSEM11.ZIP VY SH 1S MAT A 1291861 W
Procvicovani pocitani s cisly do deseti s moznosti kombinovat scitani, odcitani,
nasobeni i deleni.

ODHAD.ZIP VY PB 1S MAT C 5939 D
Jednoduchy trenink odhadu vysledku pri pisemnem deleni. Urovne: 1, 2, 3-ciferny
delitel.

RREAFB.ZIP VY SH 1S ANJ A 506388 W
Roxie's Reading Fish - jednoducha karetni hra procvicujici omezenou (SH) slovni
zasobu.

SCRAZY30.ZIP VY SH 1S A 108833 W
Soubor nekolika peknych a pouzitelnych programku na vyuku logickeho mysleni ,
pocitani a psani na klavesnici.

SIMONE12.ZIP VY SH 1S HV A 230110 W
Logicka hra na cviceni pameti barev a vysky tonu.

SQUARES.ZIP VY SH 1S MAT A 455384 W
Procvicovani poctu pomoci hry Magicke ctverce. Principem je doplnit obrazec
slozeny ze 3x3 cvercu s cisly tak, aby ve vsech radcich, sloupcich i na
uhlopricce byl stejny soucet (magicke cislo).

STRBLAST.ZIP VY SH 1S MAT A 51200 D
Vyuka pocitani s celymi i desetinnymi cisly formou hry. Pri nastaveni vyssi
obtiznosti mozno vyuzit i na 2S.

TALKT10S.ZIP VY DM 1S ANJ A 1408410 W
Multimedialni program na vyuku zakladu anglictiny (pekny spelling zakladnich
slov).

TTEACH20.ZIP VY SH 1S ANJ A 1449610 W
Mluvici ucitel - multimedialni program pro vyuku anglickych cisel a pismen pro
nejmensi. Nutna zvukova karta.

TYC2_0.ZIP VY SH 1S ANJ A 846741 W
Vyuka pocitani a psani nekterych anglickych slov.

VDTX21.ZIP VY SH 1S ANJ A 540502 W
Cviceni cteni a poslechu nekterych jednoduchych anglickych slov formou her.

WGC.ZIP VY SH 1S ANJ A 678405 D
Vynikajici hra s vyukou vyznamu jednodussich anglickych slov.

WRDGLRY.ZIP VY SH 1S ANJ A 155373 D
Program pro vyuku anglictiny pro nejmensi.

###### 2S ######


A2ZH3220.ZIP VY PB 2S ANJ A 1563051 W
Klasicka hra Hangman procvicujici anglickou slovni zasobu.

ADAMSKL.ZIP VY DM 2S BI A 797969 W
Mala ukazka z multimedialniho CD The Inside Story firmy A.D.A.M. Jedna se o
sestavovani lebky z jednotlivych kosti.

BCS104.ZIP VY SH 2S MAT A 101518 W
Uzitecna pomucka pro vetsi mnozstvi beznych vypoctu casto doplnena grafickym
zobrazenim problemu (prevody mer a vah, goniomerticke fce, teplota, geometrie
apod.).

BLN30.ZIP VY SH 2S ANJ A 190768 W
Hadani slov a frazi na principu oblibene hry Hangman.

BUBLINUS.ZIP VY PB 2S MAT C 44058 D
Hra pro dva hrace, nacvik stredove soumernosti.

BUDWEIS.ARJ VY PB 2S ZEM C 4230703 5
BUDEJACEK - Elekronicka mapa Ceskych Budejovic (stav 1996), mapy, obrazky,
historie,
testy.

CLP.ZIP VY SH 2S ZEM A 776364 W
Vektorova mapa sveta. Lze bez problemu zvetsovat a vybirat vhodne oblasti. Mozno
pouzit ve vlastnich dokumentech. Pres schranku lze nacitat pouze do editoru,
ktere jsou schopny pracovat s vektorovou grafikou.

EGFW102.ZIP VY SH 2S ZEM A 645134 5
Zemepis Evropy (funkcni pouze vodstvo)

EGR32V2.ZIP VY SH 2S MAT A 904526 5
Program Equation Grapher na zobrazovani funkci od firmy Markus Friberg Data ze
Svedska.

EUROPA.ZIP VY PB 2S ZEM ANF 588816 D
Cestovani po Evrope formou hry s testovanim zakladnich faktu o statech Evropske
unie.

EUROPE32.EXE VY DM 2S ZEM A 993674 5
Medeline European Adventure - vyuka zemepisu Evropy hravou formou (bez CR).

EURWIN22.ZIP VY DM 2S ZEM A 161577 W
Procvicovani zemepisu Evropy.

EURWIN25.ZIP VY SH 2S ZEM A 257732 5
Zemepis Evropy (zeme, mena, prumysl, vodstvo, hory).

EVROPA01.ZIP VY PB 2S ZEM C 1179579 W
Vyuka zemepisu priblizne odpovidajici osnovam 6. tridy ZS (1. cast ze 4)

EVROPA02.ZIP VY PB 2S ZEM C 1121683 W
Vyuka zemepisu priblizne odpovidajici osnovam 6. tridy ZS (2. cast ze 4)

EVROPA03.ZIP VY PB 2S ZEM C 1129226 W
Vyuka zemepisu priblizne odpovidajici osnovam 6. tridy ZS (3. cast ze 4)

EVROPA04.ZIP VY PB 2S ZEM C 1061454 W
Vyuka zemepisu priblizne odpovidajici osnovam 6. tridy ZS (4. cast ze 4)

GEOPUZ.ZIP VY DM 2S ZEM A 422603 W
Vyuka zemepisu formou skladani puzzle (jen Italie a jizni Asie).

GPA10.ZIP VY SH 2S PCV A 795371 W
Trojrozmerne animace postupu tvorby modelu papirovych sipek a letadel pro
predmet Prakticke cinnosti.

GRAPHER.ZIP VY SH 2S MAT A 24449 W
Jednoduchy a funkcni prostredek na zobrazeni prubehu zadane funkce.

GRAVITY1.ZIP VY PB 2S FY A 30517 W
Simulace gravitace planet slunecni soustavy i jinych teles.

GREXPLOR.ZIP VY SH 2S ZEM A 2459834 W
Vyuka zemepisu sveta, Evropy a Australie zabavnou formou.

HANG-MAN.ZIP VY SH 2S ANJ A 91136 D
Hra na hadani anglickych slov a frazi.

JELENI.ZIP VY PB 2S MAT C 118262 D
Trenink scitani zapornych cisel bez zavorek. Urovne: jednocif. a dvoucif. cela
cisla.

JT1311.ZIP VY PB 2S INF C 161910 D
Pekny cesky volne pouzitelny program na vyuku psani vsemi 10. Nejnovejsi verzi
Just Type II lze zdarma
ziskat primo od autora.

LANDER3.ZIP VY PB 2S FY A 24502 W
Jednoducha simulace pristani lunarniho modulu Apolla na Mesici. Mozno
prezentovat funkci raketovych motoru.

MAKE2411.ZIP VY SH 2S MAT A 321165 W
Matematicka hra, kde je ukolem vhodnym zkombinovanim ctyr cisel, zavorek a
operatoru dospet k cislu 24.

MAPA_CR.ZIP VY SH 2S ZEM C 124382 D
Mapa CR vcetne smerovacich cisel mest.

MATHEASY.ZIP VY SH 2S MAT A 218357 D
Pocitani jako na papire pro 2 stupen.

MBDEMO.ZIP VY DM 2S HV A 1418083 W
Castecne vyuzitelna demo verze pekneho programu pro hudebni vychovu.

MMTYPE06.ZIP VY SH 2S INF A 803418 W
Vyuka psani vsemi 10 s animovanymi prstiky.

MSCOPE2.ZIP VY SH 2S PR A 2821256 D
Perfektni simulace elektronkoveho mikroskopu s nekolika vzorky (napr. moucha).

MSW32B52.ZIP VY PB 2S INF A 1269994 5
Volna verze Loga pro Windows od firmy Softronics.

MTHSCI31.ZIP VY SH 2S FY A 1906670 W
Nekolik spojenych programu na vyuku matematiky, ale hlavne fyziky formou
simulace fyzikalnich deju (el.obvod, kyvadlo, paka, vodni kolo, pristani na
mesici)).

OMNICN10.ZIP VY SH 2S MAT A 82466 W
Prevody mezi mnoha ruznymi jednotkami mnoha ruznych velicin.

SINKEM.ZIP VY SH 2S ANJ A 73960 D
Hra na hadani anglickych slov (podobna jako Hangman).

SKYVIEW.ZIP VY PB 2S FY A 228608 W
Program plnici vsechny bezne funkce planetaria. Zvlaste zobrazuje planety
slunecni soustavy.

STOIC10.ZIP VY PB 2S CH A 118508 W
Vypocet chemickych rovnic aj.

STV100.ZIP VY SH 2S ANJ A 107554 W
Generaror pribehu z nekolika zadanych slov.

TIMDEMO.EXE VY DM 2S A 333034 D
Demo vynikajiciho programu, ktery na bazi modelovani a skladani rozviji
fyzikalni predstavivost. Samorozbalovaci.

TIMDEMOW.EXE VY DM 2S FY A 2849066 5
Demo programu simulujiciho neuveritelny stroj, jez na bazi modelovani a skladani
rozviji fyzikalni predstavivost. Samorozbalovaci verze pro Windows 95. Existuje
i starsi verze tehoz programu pro DOS.

TSP5A1.ZIP VY SH 2S ANJ A 98458 W
Hra na sestavovani anglickych slov na tri pismena.

USA-SURV.ZIP VY SH 2S ZEM A 419328 D
Mapa USA, informace o statech, mistech, poctu obyvatel. Test.

USPUZL10.ZIP VY SH 2S ZEM A 142097 W
Uceni nazvu a umisteni americkych statu a jejich hlavnich mest hravou formou.

VSEPR115.ZIP VY DM 2S CH A 89162 W
Modelovani molekul.

V_CLENY.ZIP VY DM 2S CJ C 311316 W
Demo verze vyukoveho programu pana Graclika ze Vsetina. Je urcen k samostatnemu
procvicovani rozboru vet pro zaky od 5. do 9. tridy.

WCHEM.ZIP VY PB 2S CH A 110451 W
Modelovani a animace molekul z atomu dle vlastniho vyberu.

WORLDODY.ZIP VY SH 2S ZEM A 66176 D
Puzzle s mapou Evropy.

YUKOND.ZIP VY DM 2S ANJ A 1882782 W
Dialogova hra o ceste za zlatem na Yukonu koncem 19.st.

###### O ######


ENGINE.ZIP VY PB O A 25418 W
Simulace funkce spalovaciho motoru s procvicovanim odstranovani beznych zavad.

WSSW20.ZIP VY SH O A 1429797 5
Simulace obchodovani na Wall Streetu (omezena na 60 dnu).

###### SS ######


ANATOMIE.ZIP VY SH SS BI C 2464868 D
Vyukovy program o lidskem tele vcetne kontrolnich testu.

AOD40.EXE VY SH SS ANJ A 146163 D
Uzitecny slovnik anglickych zkratek.

ATLAS93E.ZIP VY SH SS ZEM A 157781 D
Atlas sveta bez Afriky (anglicky).

ATLAS93G.ZIP VY SH SS ZEM N 158374 D
Atlas sveta bez Afriky (nemecky).

CC3.ZIP VY SH SS MAT A 195584 D
Programovatelna graficka vedecka kalkulacka umoznujici integrovani, derivovani,
mereni nelin. komplex. funkci, vektoru, matic a stat. vypoctu.

CHALNG12.ZIP VY SH SS ANJ A 146291 D
Kombinace ctyr her na zlepsovani slovni zasoby anglictiny pro pokrocile.

CNVRTR15.ZIP VY SH SS FY A 52949 W
Univerzalni konvertor jednotek pouzivanych od staroveku az po soucasnost.

CRYPTEXT.ZIP VY SH SS FR FR 278174 D
Princip spociva v odhalovani necitelneho textu. Pouzity jsou francouzske citaty
z del znamych svetovych klasiku.

DA21.ZIP VY SH SS NEM N 181361 D
Nemecky atlas vcetne ruznych statistickych udaju.

EOSUN.ZIP VY SH SS FY A 539608 W
Urcovani presneho casu vychodu a zapadu slunce a mesice a dalsich udaju pro
libovolne misto na svete.

EURHIS10.ZIP VY DM SS DE A 255216 W
Program na prirazovani spravnych udalosti zobrazenych pomoci obrazku (s popisem)
prislusnym historickym osobnostem.

EXPLORER.ZIP VY SH SS ANJ A 235792 D
Objevitele Ameriky. Test spojeny s vykladem.

FORMULA1.ZIP VY SH SS MAT A 163840 D
Prvni cast programu na vyuku stredoskolske matematiky (zlomky, kvad. rov.) s
pokusem o vyuziti umele inteligence.

GLOSRY64.EXE VY SH SS ANJ A 343454 D
Anglicky vykladovy slovnik pocitacovych pojmu.

GRAFY.ZIP VY PB SS MAT C 46520 D
Zobrazeni beznych funkci jedne promenne do XY grafu. Autorem programu je Jakub
Svec.

GRAMMAR4.ZIP VY SH SS ANJ A 295220 5
Vyklad angicke gramatiky s priklady. Vse anglicky.

GRAMXPRT.ZIP VY SH SS ANJ A 121140 W
Vyklad anglicke gramatiky ve forme hypertextoveho dokumentu ve formatu HLP
(spoustet pomoci programu WINHELP).

GRMATW.ZIP VY SH SS MAT A 177911 W
Graficke znazorneni prubehu funkci vlozenych pomoci matematickeho zapisu.

GT_WIN.ZIP VY SH SS HV A 167142 W
Vyuka hry na kytaru (akordy, alternativy, transformace, ladeni podle zahraneho
vzoru).

HISTRY10.EXE VY SH SS DJ A 1069415 D
Databaze velkeho mnozstvi udaju z celosvetove historie s moznosti tridit a
prohledavat.

HMAN10.ZIP VY SH SS ANJ A 59103 W
Dalsi verze zname hry na hadani anglickych slov (Hangman).

INTSCIEN.ZIP VY SH SS CH A 339873 D
Mnoho ruznych uzitecnych udaju a vypoctu pro chemii.

IPDEMOA.ZIP VY DM SS FY A 678528 W
Funkci demo verze znameho a vyborneho simulacniho a modelovaciho fyzikalniho
systemu Interactive Physics 2.5. Prvni cast ze tri.

IPDEMOB.ZIP VY DM SS FY A 694465 W
Funkci demo verze znameho a vyborneho simulacniho a modelovaciho fyzikalniho
systemu Interactive Physics 2.5. Druha cast ze tri.

IPDEMOC.ZIP VY DM SS FY A 462106 W
Funkci demo verze znameho a vyborneho simulacniho a modelovaciho fyzikalniho
systemu Interactive Physics 2.5. Treti cast ze tri.

IQ150.ZIP VY SH SS ANJ A 24083 W
Hodinovy test IQ vhodny jako zpestreni vyuky anglictiny. Krome posouzeni
inteligence vyborny k procviceni vyznamu casto potrebnych slov.

IQTEST.ZIP VY SH SS ANJ A 16748 W
Pulhodinovy test IQ vhodny jako zpestreni vyuky anglictiny.

JKMATH12.ZIP VY PB SS MAT A 462092 D
Balik programu na podporu matematiky (statistika, kombinatorika, maticovy pocet,
prubeh funkci).

JOKER12.ZIP VY SH SS ANJ A 72405 W
Sbirka anekdot americke provenience. Mozno pouzit jako doplnek vyuky
anglictiny.

LABELS12.ZIP VY DM SS ANJ A 480018 W
Ukazka pekneho programu na vyuku urcitych temat v anglictine (zde pouze rostliny
a telesne organy).

LATIN35.ZIP VY PB SS LAT A 48684 W
Procvicovani latiny.

MERCURY2.ZIP VY SH SS MAT A 268288 D
Jednoduchy, interaktivni a velice ucinny program na reseni matematickych rovnic.
Jedna se o novou verzi znameho programu Eureka od firmy Borland.

MUZPAK.ZIP VY PB SS HV A 48655 W
Editor not (mozny prevod do MIDI formatu).

PIANO21.ZIP VY PB SS HV A 18617 W
Elektronicky nastroj z klavesnice s moznosti volby ruznych druhu zvuku.

PPDISK1.ZIP VY SH SS HV A 1161251 W
Vyuka hry na piano vcetne not (1.cast)

PPDISK2.ZIP VY SH SS HV A 439534 W
Vyuka hry na piano vcetne not (2.cast)

PRESID1.ZIP VY PB SS ANJ A 149828 D
Zivotopisy americkych presidentu (anglicky).

P_TYPE34.ZIP VY PB SS A 113408 W
Vyuka psani na klavesnici.

RECALL1.ZIP VY SH SS ANJ A 154218 D
Vyukovy program vhodny pro pokrocile v anglictine.

SKYGL352.ZIP VY SH SS FY A 287105 D
Velice pekne planetarium s moznosti definovat mnoho ruznych parametru.

SOLAR.ZIP VY PB SS FY A 34892 D
Simulace pohybu planet slunecni soustavy.

SPELL210.ZIP VY SH SS ANJ A 311044 D
Procvicovani pravopisu anglickych slov a test. Mozno zaradit vlastni slova.

SPELLB.ZIP VY SH SS ANJ A 53716 D
Vyuka pravopisu (spelling) okolo 100 obtiznejsich ang. slov.

SPLBEE12.ZIP VY SH SS ANJ A 42435 D
System vhodny k procvicovani pravopisu anglickych slov s moznosti vkladat
vlastni.

TRIGON.ZIP VY SH SS MAT A 89344 D
Demonstrace podstaty trigonometrickych funkci a vypocet hodnot.

TTTWIN.ZIP VY SH SS A 51783 W
Vyuka psani na klavesnici.

UNIV-CON.ZIP VY SH SS MAT A 91520 D
Univerzalni mnohoucelovy konverzni program (miry, vahy, teplota, penize).

USGEO110.ZIP VY SH SS ZEM A 150667 D
Srovnavaci databaze o USA s grafikou.

VERBWIN1.ZIP VY PB SS ANJ A 246975 W
Simulace tvaru anglickych sloves (ruzne osoby, cisla, casy apod.).

VISMET.ZIP VY SH SS MAT A 180096 W
Visualni (numericke) metody reseni matematickych rovnic. Pekny, komplexne reseny
system.

VOCABB.ZIP VY SH SS ANJ A 268441 W
Vynikajici test na procvicovani obtiznych anglickych slov s moznosti pridavat
vlastni.

WIN3D.ZIP VY PB SS MAT A 81981 W
Prostorove zobrazuje vlozene funkce dvou promennych.

WINBODY.ZIP VY DM SS BI A 1146423 W
Omezena demoverze anglicke encyklopedie o lidskem tele.

WINFG101.ZIP VY PB SS MAT A 41332 W
Zobrazuje a porovnava az ctyri vlozene funkce najednou.

WINKS41.ZIP VY SH SS FY A 1178306 W
Matematicka analyza databazovych dat, napr. namerenych laboratornich vysledku.

WINPOEM.ZIP VY PB SS ANJ A 76740 W
Sbirka basni od ruznych autoru pro pokrocile anglictinare.

WINPROF1.ZIP VY SH SS ANJ A 336524 W
Gramaticka analyza anglickeho textu. Narozdil od pouhe kontroly pravopisu hlida
i slovosled styl apod.

WLATIN45.ZIP VY SH SS LAT AN 359480 W
Vyukovy program na Latinu.

WORDSTOK.ZIP VY SH SS ANJ A 63250 W
Hra na skladanico nejvetsiho poctu anglickych slov z danych pismen.

WORDY313.ZIP VY PB SS ANJ A 420607 D
Slovni hra. Z danych pismen je treba v urcitem casovem limitu sestavit co
nejvice platnych anglickych slov.

WPLOT.ZIP VY SH SS MAT A 157494 W
Graficke vyhodnoceni (2D, 3D) namerenych nebo jinak ziskanych dat s moznosti
prokladat krivku ruznymi matematickymi metodami.

WSTYLE.ZIP VY SH SS ANJ A 107904 D
Stylisticka a gramaticka analyza anglickeho textu.

WTP2.ZIP VY SH SS ANJ A 175347 W
Hypertextove verze nekterych celosvetove vyznamnych dokumentu (Magna Charta,
Vyhlaseni nezavislosti USA, zakladni clanky ustavy USA, Deklarace lidskych prav
OSN ad.).

WWEB953.ZIP VY PB SS ANJ A 312370 W
Anglicky vykladovy a synonymicky slovnik. Pozor, pouze programova cast. Nutny
tez soubor WWEBDAT.ZIP.

WWEBDAT.ZIP VY PB SS ANJ A 3720314 W
Anglicky vykladovy a synonymicky slovnik. Pozor, pouze datova cast. Nutny tez
soubor WWEB953.ZIP.
-----------------------------------------------------------------------------
LEGENDA
-----------------------------------------------------------------------------
Druh VY - vyukove programy SY - systemove programy
AS - autorske systemy AD - administrativa skoly
DB - databaze SP - spreadsheat
TE - textove editory GE - graficke editory
DH - didakticke hry
Typ DM - demo SH - shareware
PB - public domain
skola 1S - prvni stupen 2S - druhy stupen
SS - stredni skola O - odborne skoly
Predmet - pokud lze zaradit, pouzity standardni zkratky predmetu
Jazyk C - cestina, A - Anglictina, N - nemcina
B - delka souboru v bytech (vetsinou komprimovan)
OS D - MS DOS, W - Windows, 5 - Windows 95

©BoBr 03.05.1999


pondělí 22. března 1999

Internet na amerických veřejných školách

Internet na amerických veřejných školách
zpráva amerického Národního centra pro informace ve vzdělávání


Není žádným tajemstvím, že Spojené státy v posledních pěti letech prudce zvyšují investice do využití technologií ve vzdělávání. Existuje celá řada státních i nestátních programů na podporu zavádění technologií, hlavně v podobě počítačů a Internetu, do škol. Jejich celkový objem činí desítky miliard dolarů. Je jasné, že každá investice podobných rozměrů, zvláště ze státního rozpočtu, vyžaduje zdůvodnění a vyhodnocení. Základem každého vyhodnocení jsou bezchybné statistické údaje. V USA má tato data na starosti Národní centrum pro informace ve vzdělávání, které patří federálnímu ministerstvu školství. Anglický název "National Center for Educational Statistic" úmyslně překládám slovním spojením, na něž jsme zvyklí u našeho ústavu se shodnou náplní (UIV). Nedávno zveřejnilo Národní centrum zprávu obsahující vyhodnocení statistických dat týkajících se počítačů na amerických veřejných školách (státní školy odpovídající našim základním) v období od roku 1994 do konce roku 1998. Nepochybuji o tom, že i pro nás jsou tato čísla zajímavá, a to nejen pro ně samotná, ale i pro poučení, jak by zpracování podobných údajů mělo vypadat. Ne náhodou totiž dost přesně odpovídá doporučení, které pro státy EU vypracovala Evropská síť expertů na vzdělávací technologie (viz http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/EENet/).

Původním záměrem z roku 1994, který osobně vyhlásil prezident Clinton, bylo připojit do roku 2000 všechny školy do Internetu a dospět k celostátnímu průměru alespoň 5 žáků na jeden výukový počítač. Dnes se již hovoří o připojení všech učeben a o průměru 4 žáci na počítač. Sledovat průměrná čísla však rozhodně nestačí. Aby nedošlo k prohlubování rozdílů mezi školami umístěnými v různých oblastech, přijala americká vláda opatření, která zvýhodňují při pořizování technologií ty školy, které mají vyšší procento chudých žáků. Proto je třeba ve statistikách vyhodnocovat různé školy zvlášť. Všechny sledované údaje jsou v následující tabulce:

typ školy


školy


učebny


1994


1997


1998


1994


1997


1998


všechny veřejné školy


35


78


89


3


27


51


stupeň


první


30


75


88


3


24


51


druhý


49


89


94


4


32


52


počet žáků školy


méně než 300


30


75


87


3


27


54


300 – 999


35


78


89


3


28


53


1000 a více


58


89


95


3


25


45


umístění


městské


40


74


92


4


20


47


předměstské


38


78


85


4


29


50


maloměstské


29


84


90


3


34


55


venkovské


35


79


92


3


30


57


oblast


severovýchodní


34


78


90


3


22


39


jihovýchodní


29


84


92


2


26


51


centrální


34


79


90


3


33


61


západní


42


73


86


5


27


51


procento menšin


méně než 6 %


38


84


91


6


37


57


6 – 20 %


38


87


93


4


35


59


21 – 49 %


38


73


91


4


22


52


50 % a více


27


63


82


3


13


37


počet dětí s nárokem na slevu na oběd


méně než 11 %


40


88


87


4


36


62


11 – 30 %


39


83


94


4


32


53


31 – 70 %


33


78


91


3


27


52


51 % a více


19


63


80


2


14


39

Počet veřejných škol a jejich učeben připojených do Internetu v letech 1994, 1997 a 1998 v procentech

Myslím, že ta čísla jsou dost zajímavá, zvláště pokud se týká připojených učeben a venkovských škol. Je zřejmé, že opatření americké vlády se neminuly účinkem. Detailně se rozborem této tabulky zabývat nebudu. Každý si může úsudek udělat sám. Snad jen poznámku ke slevě na oběd ve školní jídelně, o kterou mohou rodiče v USA požádat. Jedná se o sociální podporu, pro jejíž získání je třeba prokázat výši příjmů rodiny. Podle toho pak může být sleva na oběd buď částečná nebo úplná. V různých statistikách se právě počet dětí v určité škole, které tuto slevu získaly, považuje za hledisko určující sociální úroveň oblasti. Dá se očekávat, že tento údaj bude mít určitou souvislost s umístěním škol a menšinami. Tento vztah však z této tabulky nevyčteme.

Dalším, výše již zmiňovaným, pohledem je to, kolik žáků se dělí o jeden počítač určený pro výuku:


počet počítačů na žáka
Počet žáků na jeden výukový počítač a na výukový počítač připojený do Internetu


Vzhledem k tomu, že toto jsou čísla z podzimu 1998, dá se očekávat, že záměr prezidenta Clintona bude nejspíše do konce roku 2000 splněn. Za povšimnutí stojí pojem "výukový počítač". Znamená, že do této statistiky vůbec nejsou započítávány počítače, které ve školách plní jiné funkce než výukové (administrativa).

Posledním, pro nás též velice zajímavým kritériem, které tato zpráva sleduje, je způsob připojení škol do Internetu:


Typy připojení škol do Internetu
Způsob již připojených veřejných škol do Internetu v procentech


Otázku, zda připojovat, již ve Spojených státech vyřešili. Zajímavé je pro ně spíše jak, aby to vůbec mělo smysl. Jak je vidět, počet škol připojených komutovaně pomocí běžné telefonní linky již značně klesá. Ne nevýznamnou zásluhu na této skutečnosti má americký celonárodní projekt Den sítě (Netday). I u nás doznala značné popularity zpráva o jeho prvním konání na jaře roku 1996. Všechna média tenkrát přetiskla fotografii, na níž prezident Clinton osobně natahoval kabel do jedné kalifornské školy.

Všimněte si přitom, že v roce 1996 používaly ještě některé školy jak linku komutovanou, tak i pevnou (součet větší než 100%). V posledních letech pak roste i počet škol připojených jiným způsobem (ISDN, kabelová televize, bezdrátově), takže součet zde uvedených dosud nejpoužívanějších způsobů nedosahuje 100%.

Co říci závěrem? Pokoušet se porovnávat naši domácí skutečnost s americkou nemá vůbec smysl. Mám skoro ten pocit, že rychlík nám už ujel a courákem ho nedohoníme. Ledaže by existovala nějaká zkratka, kterou zatím nikdo nezná. Dokonce i experti Evropské unie považují náskok Spojených států v oblasti využívání technologií za velký problém, který může v budoucnosti značně ohrozit konkurence schopnost Evropy na světových trzích. Za touto frází dnes již každý zkušený politik vidí především sociální problematiku – zvyšování nezaměstnanosti, snižování životní úrovně, pokles preferencí atd. Obávám se, že naše politiky tyto souvislosti začnou zajímat zase až před volbami.

Nedá mi to, abych nakonec ještě nepřipomněl jednu zásadní skutečnost. Jakkoli je zde popisovaná zpráva amerického Národního centra pro informace ve vzdělávání zajímavá a následování hodná, neříká zhola nic o tom, zda jsou pro americké školy technologie přínosem. Ne snad, že by se touto problematikou nikdo nezabýval. Vzhledem k již vynaloženým prostředkům se o ní mluví stále více. Dospět k věrohodným závěrům je však v tomto případě mnohem složitější a není to záležitost čistě statistická. Je třeba provádět srovnávací výzkum, a to na vědecké úrovni. Určitě se k tomu v dohledné době vrátím. Ukazuje se totiž, že rozhodující vliv na smysluplné využívání počítačů na školách mají učitelé. Hlavní pozornost je věnována jejich přípravě a možnosti doplňkového studia. I v této oblasti budou americké zkušenosti jistě zajímavé.


Podle zahraničních pramenů v březnu 1999 zpracovalIng. Bořivoj Brdička
bobr@mbox.cesnet.cz
http://omicron.felk.cvut.cz/~bobr/
oddělení informační výchovy
KTchV PedF UK Praha
http://www.spomocnik.cz/