středa 1. července 2020

Spomocníkův zpravodaj 200701

Vážení přátelé,
Nevím, zda jste si již všimli, ale konec června je obvykle doba, kdy MŠMT oznamuje nepopulární rozhodnutí. Vloni to bylo slučování ústavů, které, jak se stále více potvrzuje, nebylo slučováním, ale spíše likvidací NÚV a posílením NIDV. Odhalil to již Kulatý stůl SKAV z října 2019 (NIDV + NÚV = ?) a současnost to potvrzuje.
Letos byl konec mimořádnými událostmi nabitého školního roku ve znamení Strategie 2030+. MŠMT zveřejnilo návrh její finální podoby, kterou chce na podzim předložit vládě ke schválení. Máme tedy prázdniny na to, abychom vyjadřovali svůj nesouhlas a radili, co vše má být do strategie přidáno (zde). Za mě z pohledu vzdělávacích technologií je ten dokument popisující nejvyšší strategické cíle docela akceptovatelný. Hlavní otázkou je, zda bude tentokrát záměr skutečně naplněn. Jak známo toto nám v minulosti nikdy moc nešlo.
Aby se to nestalo znovu, bylo vybráno 5 stěžejních oblastí, pro něž ministerstvo vypracovalo tzv. implementační karty, které konkretizují postup realizace. Budu se zabývat jen jednou - Revize RVP ZV a systém metodické podpory. Byl k ní v rámci online konference zorganizován také kulatý stůl. Zde je, co mě zaujalo:
  1. Karta operativně zahrnuje nesplněné cíle minulé SDV, ale na jednu důležitou věc zapomíná, a sice na vybudování vyhovující infrastruktury a zajištění správy technologií přímo ve školách. Zdá se, že veškerou starost s vybavováním škol a zajišťováním funkčnosti techniky by měl do budoucna převzít zřizovatel. Jakkoli je to logické (pan ředitel Faltýn používá hezkou analogii mezi poč. učebnami a tělocvičnami, které ovšem zřizovatelé vybavují bez dohadů), řekl bych, že toto samo o sobě může nakonec realizaci (zvláště ve znevýhodněných oblastech) téměř znemožnit.
  2. To, co jsme dosud nazývali "malou" revizí ICT v RVP ZV se propsalo do Opatření č.1. V tomto okamžiku platí tyto termíny - září 2020 oficiální oznámení realizace, prosinec 2020 publikování finálního znění (včetně počtu hodin pro informatiku), 1.9.2021 platnost revize s možným odkladem 2 roky (přechodné období).
  3. Opatření č.2 se věnuje tzv. "velké" revizi, která je pro nás z celé Strategie asi nejdůležitější. Její realizace bude v našich podmínkách mimořádně obtížná. Zadání říká, že se má redukovat obsah (definováním jádrových výstupů v uzlových bodech) a že je třeba výuku mnohem více orientovat na kompetence, přičemž se explicitně zdůrazňují také ty digitální. Toho, kdo dostane tuto práci na starost, čeká vražedný tlak na to, aby zrovna to či ono zahrnul a upravil. Je třeba připomenout, že právě na tomto úkolu bývalý kurikulární ústav NÚV (nyní kurikulární odbor NPI) ztroskotal. Mám osobně značné pochybnosti, že je tento odbor teď po sloučení schopen se ho úspěšně zhostit. Pravděpodobně to bude jedna z největších výzev pro nové vedení NPI (po dokončení výběrového řízení na ředitele).
  4. Poslední poznámka ke kartě Revize RVP se týká aktuálně přidaného pokusného ověřování kombinované výuky (Opatření č.5). Mám trochu strach, že se toho ujmou ti učitelé, kteří se (s pomocí korporátních platforem) více méně úspěšně v době krize snažili překlopit frontální prezenční výuku do online prostředí. Dnes je bezpočet takových expertů všude, kam se podíváte. Toho, co káže již mnoho let Spomocník (učit s technologiemi znamená učit jinak), si skoro nikdo nevšímá. Jsem na to ale již za ta léta zvyklý.
Politika posilování skutečného přímého řízení resortu školství ministerskými úředníky (myšleno primárně NPI) má určitou logiku. Původní kurikulární ústav (NÚV) nebyl schopen nastavit cestu k velké revizi RVP, u níž by byla naděje na většinovou shodu učitelské veřejnosti. To se v současnosti projevuje nedůvěrou k jeho zbytku existujícímu v NPI. Vidět to je např. na tom, jak ministerstvo začalo připravovat nový vzdělávací portál EDU.cz (karta se několikrát zmiňuje o podpůrném elektronickém vzdělávacím prostředí). Podle všeho se nehodlá spokojit s tím, co dělá metodický portál RVP.cz (spadající do resortu bývalého NUV), který v minulé SDV byl vnímán jako hlavní nástroj pro podporu výuky podle rámcových vzdělávacích programů.
Bude zajímavé sledovat, jak se bude situace s velkou revizí dále vyvíjet. Existuje značné riziko, že všechna práce, která byla napříč obory v minulých letech na inovaci kurikula udělána, přijde nakonec nazmar.
Za všechny poukážu na stav, v němž se nachází mediální výchova, která je z pohledu nutnosti aktualizovat skoro stejně důležitá jako informatika. V roce 2018 vypracovala expertní skupina pod vedením prof. Jiráka pro NÚV inovovanou verzi obsahu mediální výchovy, u níž se tenkrát předpokládalo, že bude do nové verze RVP ZV implementována nejpozději v roce 2020. To se nestalo a dnes je zřejmé, že bude-li mediální výchova upravována až v rámci velké revize, bude třeba obsah aktualizovat. SKAV k tomu zorganizoval kulatý stůl - Budou naše školy schopny zvyšovat mediální gramotnost žáků?
Svět nebude čekat a naše školství v mnoha směrech zaostává. Naštěstí se alespoň malá část MV do RVP přece jen dostane již v rámci malé revize. Existuje totiž průnik mezi mediální a digitální gramotností  - např. vyhledávání a vyhodnocování informací, využití digitálních technologií při tvorbě vlastního sdělení, bezpečný přístup k práci s digitálními technologiemi, schopnost posoudit vliv používání digitálních technologií na život jedince a na proměnu společnosti ad. (viz https://digiskola.rvp.cz/).
Přejme ministerským úředníkům, aby, vezmou-li vývoj pevně do svých rukou, byli dostatečně osvícení a dokázali změny realizovat. Nebude to snadné. Bude totiž nutné přesvědčit odpůrce a aktivizovat většinu. Za sebe slibuji, že se budu i nadále snažit v této věci pomáhat.
Krásné prázdniny všem!
Bořivoj Brdička