pátek 17. března 2006

eMagie vzělávání, zpráva z 20. konference ESP

Výroční konference jsou tradičním místem setkávání učitelů, kteří mají zájem o navázání kontaktů za účelem realizace společných výukových aktivit s využitím moderních technologií. Není podstatné, zda se jedná o projekt Comenius, některý z programů European Schoolnet nebo zcela nezávislou vlastní činnost.
 

Česká republika je členem asociace European Schools Project již 12 let. Její výroční konference jsou tradičním místem setkávání učitelů, kteří mají zájem o navázání kontaktů za účelem realizace společných (čili mezinárodních) výukových aktivit s využitím technologií (ang. Computer Supported Collaborative Learning). Není podstatné, zda se jedná o projekt Comenius, některý z programů European Schoolnet (např. eTwinning) nebo zcela nezávislou vlastní činnost. Proto byla naší agenturou Socrates i letos na tuto akci, jejíž součástí je i kontaktní seminář Comenius, vyslána skupina učitelů. Je dobře, že se stáváme nedílnou součástí evropských školských aktivit.
Přestože jsou hlavní náplní konference dílny, v nichž se účastníci vzájemně poznávají a nacházejí pro své záměry ty nejvhodnější partnery, nezapomínají organizátoři zařadit do programu též přiměřené množství teoreticky a odborně orientovaných přednášek. Letos byla potvrzena aktuálnost na loňské ESP konferenci ve Finsku vytyčeného trendu směřujícího k využití mobilních technologií ve vzdělávání. Je jisté, že zanedlouho bude každý jedinec v civilizovaném světě disponovat osobním přenosným zařízením plnícím funkci počítače schopným bezdrátově se připojit do sítě.
Tato skutečnost má obrovský vliv na způsob předávání informací, a tudíž zásadně ovlivňuje celou řadu výukových postupů. Ti žáci, kteří mají o něco zájem, mají bezproblémový přístup k jakýmkoli, i k těm nejaktuálnějším, informacím a jsou proto mnohdy v určitém omezeném oboru mnohem informovanější, než učitel (třeba právě v oblasti technologií). V rámci společných zájmů vytvářejí žáci spolu s dalšími uživateli internetu často tzv. sociální sítě, v nichž jeden druhému nezištně pomáhá zvládnout libovolný problém, a kde tudíž dochází ke sdílení vědomostí. V souvislosti s tímto vývojem se začíná mluvit o tzv. síťové generaci dětí, které jsou v oblasti využití technologií obecně schopnější a sebevědomější než jejich rodiče.
ESP konference se snaží pomáhat učitelům najít místo v současných rychle se měnících podmínkách a vybavit je kompetencemi potřebnými pro potřebnou transformaci výukových postupů v prostředí všudypřítomných technologií. Úkol je to nesnadný, vyžadující soustředěné úsilí všech zúčastněných stran – nejen učitelů, ale též organizací vzdělávajících učitele, rodičů, školské legislativy i politiků. Hlavním nástrojem v rukou členů ESP je právě příprava společných projektů, která je doprovázena vzájemným poznáváním a vzděláváním. K dispozici jsou výukové materiály i celé kurzy pro přípravu učitelů na tuto činnost (viz např. PROMISE Course).
S potěšením tedy můžeme konstatovat, že v důsledku letošní konference ESP je i u nás nyní o něco více takových učitelů, kteří navázali mezinárodní kontakty a lépe rozumějí problematice využití technologií.
Z konference se však bohužel nevracíme jen se zprávami dobrými. Přinášíme námi sdílené rozhořčení evropských učitelů vzniklé v souvislosti s návrhem nového rozpočtu EU na období 2007‑13. Ten totiž neumožňuje tolik potřebné zvýšení nákladů na vzdělávání. Za otřesný lze považovat přepočet, který byl podle v prosinci předběžně schválené verze udělán. Ze společných peněz totiž budeme vydávat ročně na žáka jen 1€, ale na každou krávu celých 200€!

Žádné komentáře:

Okomentovat