sobota 12. září 1998

RUFIS'98

Vážení kolegové,

rád bych vás dnes informoval o letošní konferenci RUFIS (role universit v budoucí informační společnosti). Po loňském prvním pražském ročníku (http://web.cvut.cz/RUFIS97/) se letos konala tato konference 9.-11. září na Technické universitě v Liberci. Po minulém ročníku bylo mnoho účastníků optimisticky naladěno pokud jde o očekávané změny v přístupu naší vlády k řešení problémů s využíváním informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávání. Již vloni totiž ministr školství (tenkrát ještě Gruša) zaslal konferenci otevřený dopis, v němž kromě jiného sliboval též urychlené vypracování Koncepce národní informační politiky ve vzdělávání. Účastníci loňské konference přijali v závěru Memorandum, které zaslali nejen MŠMT, ale též vládě a parlamentu. Jeho hlavní součástí bylo upozornění na to, že tato problematika má pro budoucnost naší země zásadní význam. Podíváte-li se do mé rok staré zprávy o Rufisu'97, zjistíte, že jsem byl dost skeptický. Nerad to říkám, ale dnes mám spíše pocit, že jsem se moc nezmýlil.

Něco málo se snad přece jen stalo. MŠMT si nechalo vypracovat několik studií, které se touto problematikou zabývají. Autor té nejfundovanější (http://www.fi.muni.cz/~zlatuska/CIS/) – profesor Jiří Zlatuška, nový rektor MU Brno, se stal členem vládní komise pro vědu a výzkum. Pan náměstek MŠMT pro vědu a výzkum Doc. Jan Hálek. jmenoval pracovní skupinu pro formulaci koncepce informační politiky ČR ve vzdělávání. Její první pracovní schůzka (http://web.cvut.cz/cp1250/cc/icsc/ICT/pracskup/index.html) se pod vedením pana náměstka konala právě na této konferenci. Myslím, že jsem nebyl sám, kdo byl zklamán tím, že se zatím nejednalo o koncepci pro celé školství, ale jen pro vysoké školy. Její hlavní myšlenkou je změna financování tak, že by se již příští rok vyhodnocovala úroveň každé vysoké školy v plánování a využívání ICT a podle tohoto parametru by se mohl celkový příděl finančních prostředků zvýšit nebo snížit o 10%. Vzhledem k tomu, že regionální školství nespadá do kompetence pana náměstka Hálka, zatím se o něm, ani o obecné koncepci pro celý resort nejednalo.

To však neznamená, že by se konference problematiky regionálního školství vůbec nedotkla. Několikrát bylo konstatováno, že panuje nejednotnost ve znalostech absolventů středních škol v oblasti ICT. Vysokým školám to způsobuje značné problémy, a tak se většina účastníků shodla na nutnosti vypracovat standardy pro výuku ICT na základních a středních školách. Pan náměstek přislíbil v tomto směru iniciovat jednání s příslušnými pracovníky ministerstva. O této věci se však mluví již poměrně dost dlouho.

Rýsuje se prý i určitá možnost navýšení rozpočtu na příští rok. Zatím není nic jisté, ale pokud k tomu dojde, bude se jednat o peníze účelové, o něž se bude nutno ucházet formou projektů. Osobně si myslím, že si od nového rozpočtu nemůžeme mnoho slibovat. Statistické údaje, které jsou k dispozici, totiž jasně ukazují, že na ICT je celkově u nás vydáván značně velký podíl hrubého domácího produktu. Potíž je hlavně v tom, že náš domácí produkt je malý, a tak na školství zbývá jen málo. To málo, co se ve školství do rozvoje technologií investuje není příliš vidět. Myslím si, že by stálo za to nejen žádat více, ale zároveň se podívat, jak jsou tyto peníze v současnosti využívány. To znamená zpřísnit kontrolu.

Jak již je pro konference RUFIS typické, můžete opět většinu referátů najít na Webu (http://www.vslib.cz/tul/confer/rufis98/). Jen velice stručně se zmíním o těch, které mě zaujaly nejvíce.

Jednou z nejdůležitějších osobností Rufisu byl Ing. Ivan Pilný, dříve ředitel české pobočky Microsoftu, nyní představitel sdružení firem zabývajících se informačními technologiemi SPIS (Sdružení Pro Informační Společnost - http://www.spis.cz/), které ovládá trh o celkovém objemu 80 miliard korun ročně. On sám je myšlence podpory využívání ICT ve vzdělávání velice nakloněn a, přesto, že v celém Sdružení dosud tento názor nepřevládá, slíbil, že se na WWW stránkách SPISu brzy objeví prostor pro návrhy projektů, z nichž některé snad bude možno podpořit i finančně. Za nejvhodnější v naší současné situaci považuje školení učitelů.

Další významnou osobností byl Doc. Jiří Vaníček, který vystoupil na konferenci jako poradce ředitele Úřadu pro státní informační systém (http://www.usiscr.cz). Tento úřad má na starosti celkovou informační politiku státu a, jak jistě mnozí z vás vědí, je v této souvislosti v poslední době značně kritizován zvláště kvůli nedokonalostem, které způsobily neschválení příslušného zákona nedávno v senátu. Jak se zdá, hlavní problém je hlavně v kompetenčních sporech mezi jednotlivými ministerstvy a v tom, jak se bude v budoucnosti provádět kontrola. Situace je bohužel natolik vážná, že se hovoří dokonce i o možnosti zrušení Úřadu. Za těchto podmínek nelze v současné době pro Úřad zajistit dostatečné množství kvalitních pracovníků. Hlavním pracovištěm Doc. Vaníčka je ČZU v Praze Suchdole. Myslím, že bychom si měli též připomenout, že Doc. Vaníček byl do konce roku 1994 ředitelem Ústavu pro informace ve vzdělávání. Z této funkce byl odvolán, neboť odmítl souhlasit se zrušením oddělení, které se zabývalo zaváděním ICT do výuky na našich školách.

Dr. Jiří Peterka (novinář a učitel na MFF UK - http://www.peterka.cz/jiri/) se letos věnoval problematice spammingu. Jedná se o nevyžádané E-maily většinou obsahující nějaký druh reklamy. Tento druh činnosti se stává velice oblíbenou zvláště u malých a chudých firem, neboť tímto způsobem převádějí určitou část reklamních nákladů na příjemce pošty. Existuje opodstatněná obava, že pokud by počet dopisů tohoto druhu rostl, mohlo by dojít až k tomu, že by uživatelé přestali elektronickou poštu používat. Proto je nutné přijmout vhodné zákony, které by spamming regulovaly.

K zajímavostem jistě patří přehled autorských systémů pro přípravu distančních kurzů přístupných prostřednictvím WWW, který podali kolegové z katedry didaktiky fyziky MFF UK Dr. Zdena Lustigová a Dr. Stanislav Zelenda (http://vydra.karlov.mff.cuni.cz/). Jejich výsledky již dávno přesáhly náplň jejich oddělení a, pokud jste se s nimi dosud nesetkali, určitě se tak brzy stane, budete-li se chtít distančně vzdělávat.

Nemalou zásluhu na tom, že vyučovat s podporou dynamického Webu zvládli již i na Západočeské universitě v Plzni, má Doc. František Ježek ředitel Ústavu dalšího vzdělávání ZČU. Důkaz najdete na stránkách jejich absolventů a současných doktorandů (http://home.zcu.cz/~jara/diplomanti.htm a http://home.zcu.cz/lorenzov/).

Posledním vystoupením v programu konference (nikoli však svým významem) byla prezentace dlouholeté propagátorky ICT a učitelky na FEL ČVUT a na gymnáziu Arabská Ing. Boženy Mannové. Obsahem byl projekt společné výuky programování mezi katedrou počítačů FEL ČVUT a americkou North Hennepin Community College v Minnesotě. Studenti byli ve spojení nejen E-mailem a Webem, ale též prostřednictvím videokonferencí. Bližší podrobnosti najdete na http://cs.felk.cvut.cz/~macek/cp2/gcp.html. Ing Mannová svým způsobem "pobavila" přítomné, když se pana náměstka zeptala na to, co se stalo s těmi koncepcemi využití ICT ve vzdělávání, které byly na MŠMT projednávány již od počátku 90. let, z nichž žádná nebyla realizována.

Já sám jsem se ve svém vystoupení zabýval implementací Kuhnovy teorie vědeckých revolucí na základě paradigmat v podmínkách současného vzdělávacího systému nacházejícího se na přechodu k informační společnosti. Jednalo se o jakési zevšeobecnění toho, co najdete v mém příspěvku, jehož název je Vliv technologií na rozvoj lidského myšlení (../vlivtnam.htm). Byl bych moc nerad, kdybyste si mysleli, že se jedná o nějakou velkou vědu. Nedělám v podstatě nic jiného, než že mluvím nahlas o problematice, která je, na rozdíl od nás, ve vyspělých zemích předmětem stále většího veřejného zájmu.

Stejně jako vloni i letos přijali účastníci konference memorandum (http://web.cvut.cz/cp1250/cc/icsc/RUFIS98/memorandum.html), které se obrací na vládu, MŠMT, rektory vysokých škol i komerční sféru s naléhavou výzvou věnovat mimořádnou pozornost přípravě na život v informační společnosti. V souvislosti s tímto požadavkem memorandum uvádí několik konkrétních doporučení jednotlivým orgánům. Je jasné, že jinudy cesta nevede. Nejspíš se ale nebudete moc divit, že jsem již z podobných akcí dost unaven. Zúčastnil jsem se již celé řady podobných (vzpomeňme např. POŠKOLE'94) a výsledky jsou zatím dost tristní.

        Ing. Bořivoj Brdička        , __   , __
     oddělení informační technologie     /|/ \  /|/ \
         KTchV PedF UK Praha        | __/ __ | __/ ,_
  Učitelský spomocník - http://it.pedf.cuni.cz/  |  \/ \_|  \/ |
        bobr@mbox.cesnet.cz        |(__/\__/ |(__/  |_/
  BoBrův Pomocník - http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/

Žádné komentáře:

Okomentovat