pondělí 2. ledna 1995

Volně šiřitelný multimediální výukový program EVROPA

Rád bych vás seznámil s jedním programem, určeným pro výuku
zeměpisu na druhém stupni ZŠ. Vytvořil jsem ho jako pracovník
InfoCentra Ústavu pro informace ve vzdělávání ve spolupráci
s RNDr. Danou Řezníčkovou z Katedry sociální geografie
a regionálního rozvoje PřF UK. Protože se jedná o počin v dnešní
době značně ojedinělý, který navíc, jak se zdá, nebude mít
pokračování, dovolím si zde stručně připomenout historii jeho
vzniku.
Výukovými programy se zabývám již přes 10 let. Byl jsem
u dodávek prvních školních mikropočítačů IQ 151 v n.p. Komenium.
Spolupracoval jsem na vývoji autorského systému pro tvorbu
výukových testovacích programů s dlouhodobou kontrolou práce
studentů ve VUIS ČVUT. V InfoCentru ÚIV jsem vyhodnotil mnoho
shareware programů získaných pomocí mezinárodní sítě Internet
z hlediska jejich možného využití ve školách. Vzhledem k tomu, že
je podle mého názoru v našem školství dobrých domácích výukových
programů zatím značný nedostatek, rozhodl jsem se využít svých
znalostí k tvorbě vlastních programů. Po vyhodnocení domácích
i zahraničních zkušeností dospěl jsem k závěru, že nejvhodnějším
autorským prostředkem pro tvorbu interaktivních výukových
programů je, díky své efektivitě a možnosti přenosu zdrojového
tvaru programu mezi prostředím Macintosh a Windows, autorský
systém Authorware.
Přestože není zrovna nejlevnější (130000 Kč), podařilo se
nám pro InfoCentrum zakoupit alespoň školskou verzi systému
(30000 Kč), která neumožňuje komerční využití, a to pro obě
prostředí. Nějaký, pro začátek dostatečný, HW se nám podařilo
získat pomocí TEMPUS projektu týkajícího se vzdělávání učitelů,
na kterém jsme spolupracovali. Zahájili jsme kursy pro učitele
- potencionální budoucí spoluautory. Zbývalo jen jediné a to
získat peníze na financování vlastní tvorby. Protože takováto
činnost není přímo v náplni Ústavu pro informace ve vzdělávání,
jedinou možností bylo získat grant. Naše žádosti na ministerstvu
školství i ve vládní grantové agentuře však byly opakovaně
zamítnuty. Jediné, co se podařilo, bylo schválení úkolu "Tvorba
počítačových výukových programů" pro rok 1994, v rámci něhož jsem
se mohl této činnosti věnovat na 0.1 úvazku a měl jsem
k dispozici 5000 Kč na autorské honoráře. Tak vznikl program
EVROPA.

Jeho základním cílem není jen zvýšení zeměpisných znalostí
našich žáků. Cílem je též přesvědčit celou naší učitelskou
veřejnost o vhodnosti a užitečnosti zapojení počítačů do
výukového procesu a to i v netechnických předmětech. Použít ho
lze i doma. Byli bychom velice šťastni, kdyby pomohl alespoň na
chvíli odvést pozornost dětí od násilí v běžných počítačových
hrách.
Celý program představuje jakousi výukovou lekci, kterou není
třeba absolvovat naráz. Program začíná přihlášením. Pokud je
vložené jméno nalezeno v souboru s předchozími výsledky, jsou
tyto načteny a je možno je nadále pouze zlepšovat. Princip
spočívá ve hře, při které mohou žáci soutěžit, kdo dosáhne
lepších výsledků (časů) ve Cvičení. Ty jsou celkem čtyři.
V určitém časovém limitu je třeba umístit do slepé mapy Evropy
všechny Státy, potom hlavní Města a ve třetím s názvem Krajina
některé důležité řeky a hory. U států se nejprve ze seznamu dosud
neumístěných vybere libovolný. Objeví se jeho obrys. Ten je pak
třeba myší uchopit a umístit do mapy, na které je v počátečním
stádiu patrný pouze tvar evropské pevniny. Umístění nemusí být
zcela přesné, je zde určitá tolerance, která není u všech států
stejná. Po neúspěšném pokusu se stát vrátí na své původní místo
mimo mapu. V případě správného umístění zůstane již stát na svém
místě a ze seznamu zmizí. Podobně se umisťují i hlavní města
u druhého cvičení a hory u třetího. Řeky jsou již na mapě od
počátku, umísťují se pouze jejich názvy. Čtvrté cvičení poněkud
přesahující osnovy zeměpisu spočívá ve správném určení místa, kde
se nacházejí některé významné evropské Kulturní památky. Ty se
u míst, na kterých je více než jedna památka (např. Paříž),
vybírají náhodně a tak je průběh cvičení pokaždé jiný. Po zdárném
a včasném ukončení každého cvičení je potřebný čas porovnán
s dříve dosaženým (pokud existuje) a je-li lepší je zaznamenán do
výsledků.
Teprve po zdárném dokončení všech čtyř cvičení je přístupný
i Test, který však bohužel nebyl dosud vyroben a není proto
součástí verze 0. Všechna cvičení je však možno opakovat a
výsledné časy zlepšovat.
Funkci výkladu zde přebírá Prezentace, kterou je možné
kontextově závisle vyvolat též jako pomoc při cvičení. Naším
úmyslem nebylo vytvořit encyklopedii s detailními a úplnými údaji
o celém světadíle. Jsou zde pouze základní údaje o všech státech,
fotografie většiny měst, typické ukázky evropské krajiny
s vysvětlujícím textem a úplný přehled použitých kulturních
památek. Použití Prezentace není nijak časově omezeno. Její časté
využití jako pomoci ze cvičení však představuje značnou časovou
ztrátu.
Volba Výsledky umožňuje získat přehled o dosažených časech
nejen právě přihlášeného uživatele, ale též všech předchozích,
které jsou obsaženy v souboru VYSLEDKY.TXT. Jedná se o zcela
normální textový soubor, který je možno vytisknout, editovat
i smazat.
Jsem velice rád, že se nám, domnívám se, že jako prvním u
nás, podařilo převést hotovou aplikaci vytvořenou v Authorware z
prostředí Macitosh (konkrétně QUADRA 800) do prostředí Windows.
Zní to trochu jako zpráva z příštího tisíciletí, ale opravdu to
jde. Není to sice docela bez práce, hlavně díky odlišnému
kódování češtiny, ale s tím by se asi dalo případně něco dělat.
Škoda, že prodej produktů kalifornské firmy Macromedia (kromě
Authorware též Director aj.) u nás zatím není dostatečný na
zřízení obchodního zastoupení. Nejbližší dealer je na Slovensku
(Opal Prešov) !
Ve Windows jsme měli k dispozici PC 386 - 25 MHz. Přestože jsem
udělal co možná největší optimalizaci verze pro Windows na
rychlost, musím konstatovat, že na takovém počítači není možno
nejen vyvíjet, ale ani program provozovat. Rychlost je největší
slabinou Authorware (interpretr). Minimální technické požadavky
na HW konfiguraci jsou na úrovni PC 386 - 40, 2 MB RAM (raději
více) SVGA s nastavením Windows min. na 640 x 480 x 256 barev.
V 16-ti barevném módu je sice program spustitelný, ale objeví se
upozornění na zkreslení vlivem splynutí některých barev
a fotografie jsou velice ošklivé.
Jak jsem se již zmínil dříve, vznikal tento program za
značně obtížných podmínek. Jsme si plně vědomi toho, že by se dal
ještě v mnohém vylepšit a doplnit. Udělali bychom to rádi, ale
momentálně to není možné. Ministerstvo školství je bohužel toho
názoru, že tato činnost nepatří do náplně Ústavu pro informace ve
vzdělávání a odmítá ji v příštím roce financovat docela.
Vezmu-li v úvahu více než 50% režii tohoto ústavu, svým způsobem
se ani nedivím. Máme prý veškerou činnost spojenou s podporou
využívání informačních technologií ve školách nadále provozovat
na komerčním principu. Pokusil jsem se koncem loňského roku
ověřit, zda by bylo možné něco takového úspěšně zrealizovat.
Protože marketing není mou silnou stránkou, nabídl jsem zřízení
pracoviště pro tvorbu multimediálních výukových programů pomocí
autorského systému Authorware několika firmám, které ve školství
podnikají. Všem se ukázky mých programů velice líbily, přesto
však můj návrh odmítli a to z důvodů SW pirátství, které je
obzvlášť rozšířeno právě v této oblasti. Za takových podmínek je
návratnost poměrně značných nákladů na tvorbu značně nejistá.
Nevím, jak si ministerstvo školství představuje zavedení
tržního principu. Má-li to však znamenat, že bychom měli čekat až
konkurenční boj mezi školami i učiteli způsobí dostatečný zájem
o využívání informačních technologií a až bude vychována nová
generace učitelů, která k tomu nebude mít odpor, bojím se, že mi
nezbývá nic jiného, než změnit obor svého působení. Věřte, že mě
to moc mrzí.
Závěrem snad jen informaci o tom, kde můžete zmíněný program
získat. Prostřednictvím sítě Internet na anonymous FTP serveru
infoc.uiv.cz přenesením čtyř komprimovaných víc jak 1 MB velkých
souborů s názvy EVROPA0*.ZIP. Kdo tuto možnost nemá musí se
obrátit buď na InfoCentrum osobně (Senovážné n.26, 111 21
Praha 1), nebo na nejbližší školu zapojenou do projektu Comenius
(tel: (02)324156). Připomínám znovu, že program je volně
šiřitelný, to znamená, že vám za něj nesmí nikdo nic účtovat a že
ho můžete komukoli bez obav dát.