pondělí 4. ledna 2016

2 roky od Memoranda Informační gramotnost pro žáky

Je tomu již 2 roky, kdy bylo zveřejněno Jednotou školských informatiků iniciované Memorandum Informační gramotnost pro žáky a podepsáno téměř 90 odborníky pracujícími v oboru vzdělávacích technologií. Abychom nezapomněli, rozhodl jsem se před rokem zahájit pravidelné výroční informování nejen signatářů o tom, jak se daří naše doporučení realizovat – Vzdělávací technologie na začátku roku 2015. Byli jsme plni očekávání v naději, že po schválení Strategie digitálního vzdělávání vládou půjde všechno lépe. Nestalo se tak.
Nechci svým pesimismem příliš ovlivňovat ty, kteří si nacházejí i v současných podmínkách dost prostoru pro vlastní uplatnění. Proto budu velmi stručný. Vezmu to podle bodů Memoranda.
1. Revize RVP
Práce na revizi RVP v duchu Memoranda (shoda s SDV) nebyly dosud zahájeny. MŠMT již delší dobu připravuje koncept cyklických revizí RVP ale není jasné, jakou podobu bude mít a kdy začne být naplňován. Co je vůbec nejhorší, je fakt, že sem tam si někdo na nejvyšších místech vzpomene a nařídí udělat revizi v duchu právě prosazovaných specifických zájmů určité lobbistické skupiny (bohužel silnější než my). Tak došlo nedávno k modifikaci RVP při zavedení 2. cizího jazyka a aktuálně ke změnám kvůli inkluzi. Myslím, že není, co dodat.
2. Úprava standardů
Použitelné standardy musí samozřejmě odpovídat platnému RVP. Maximum možného nabízejí stávající nepovinné Standardy pro základní vzdělávání - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Je zřejmé, že další úpravy bude nutné dělat až v návaznosti na změny RVP. Náznakem směru, kterým by se mělo naše uvažování o aktuálních standardech ubírat, jsou výstupy projektu ČŠI NIQES, v jehož rámci byla nově definována informační gramotnost a zatím ji lze považovat za dostatečně aktuální (Specifikace informační gramotnosti NIQES). Problém, který vznikl mým zveřejněním indikátorů IG bez souhlasu ČŠI, byl odstraněn teprve asi před měsícem, kdy byly naše materiály vytvořené v NIQES za peníze EU konečně oficielně publikovány – Metodika pro hodnocení rozvoje informační gramotnosti. Situace je tedy taková, že můžeme stávající nedostatečnost RVP v oblasti ICT považovat za prokázanou (hlavně u ZV), víme, jak ho změnit i jak na něj navázat nové standardy, ale nic se neděje. Evidentní je jen snaha zodpovědných činitelů tuto skutečnost zamlčovat.
3. Kompetence učitelů
SDV definuje tzv. Profil Učitel21, jenž by se měl stát standardem pro práci učitelů. Pokud je mi známo, na tomto úkolu pracuje NIDV. To je pravděpodobně jediná dobrá zpráva, kterou pro vás dnes mám. Budeme tedy doufat, že se v dohledné době dočkáme veřejné diskuze nad obsahem tohoto dokumentu. Očekávám, že na opravdový boj dojde teprve v okamžiku, kdy budeme požadovat jeho začlenění do stávajících standardů pro práci učitele používaných kariérním systémem MŠMT.
4. Koordinace aktivit
Toto je ze všech našich požadavků momentálně ten nejzávažnější. Před rokem jsem si dovolil v souvislosti se spuštěným výběrovým řízením tuto mírně ironickou poznámku: „Vše nasvědčuje tomu, že od 1.2.2015 budeme mít na ministerstvu Národního koordinátora pro digitální vzdělávání. To znamená, že náš stát bude mít již celkem 2 pracovníky zabývající se na národní úrovni využitím vzdělávacích technologií (tím druhým je metodik ICT NÚV).
Kdyby to nebylo k pláči, asi je na místě se smát. Ta pozice totiž nakonec zřízena vůbec nebyla. Teď v lednu 2016 je však třeba předat vládě zprávu o plnění SDV za rok 2015, a tak byl úkol koordinovat SDV prostě svěřen jedinému k tomu vhodnému pracovníkovi, který v celém resortu existuje, a tím je naše milá ICT metodička NÚV. Vůbec nechci kritizovat její práci, ale je evidentní, že za stávajících podmínek je úspěšná realizace SDV (a zároveň naplnění požadavků Memoranda) téměř nemožná.

Snad nám bude umožněno se s dotyčnou zprávou seznámit a vyjádřit se k ní. V každém případě se ozvu nejpozději zase za rok. Zdar našemu snažení!