pondělí 30. listopadu 2020

Spomocníkův zpravodaj 201130

Vážení přátelé!

Děkuji vám, že čtete mé vzkazy ze světa vzdělávacích technologií. Mým záměrem pro tohoto Zpravodaje bylo z osobního úhlu pohledu komentovat dění ve světě, na základě mé kurátorské činnosti, i u nás doma, vzhledem k tomu, že jsem byl u mnoha závažných jednání v pozici člena výboru JŠI, výboru SKAV a metodického garanta digitálních center Elixíru. Ty dvě poslední funkce jsem opustil, takže se ze mě stává již téměř jen důchodce z Ráje. Zjišťuji, že mi to vyhovuje.
Ovoce je sklizené, ořechy usušené a vylouskané, dřevo na zimu připravené. 9 z 10 slepic je ulovených predátory (tu poslední chudinku to čeká každým dnem). Patřím k těm nemnoha šťastlivcům, kterým současná krizová situace docela vyhovuje. Vlastně mohu sedět doma, a přesto se ke mě díky internetu nějaké informace donesou. Všechna jednání se vedou online.
Navzdory tomu, že naše školská politika je plně zaměstnána Covidem, malá revize RVP ZV se po malých krůčcích stále posouvá vpřed. Práce v rámci NPI jsou v podstatě ukončeny (teď se dělá na RVP G) a věc je v rukou ministerstva. Je třeba přiznat, že pan ředitel Faltýn, jako zodpovědná osoba, se opravdu snaží věc dotáhnout tak, aby revize vstoupila v platnost 1.9.2021.
Stále znovu se však vynořují další a další problémy. Bylo rozhodnuto malou revizi rozdělit po vzoru toho, jak s problematikou zacházela již pomalu zapomenutá SDV - na část čistě informatickou  a část digitálně gramotnostní. Přispěla k tomu též  existence 2 projektů, které to zavádění měly pilotovat. Ten první (https://imysleni.cz/) celkem úspěšně skončil, ten druhý (https://digigram.cz/) dosud ne. Na úrovni ministerstva to má neblahé důsledky pro schvalování revize.
Porada vedení již posvětila část informatickou, která zavádí informatiku v rozsahu 2+4 hodiny a má inovovaný obsah, který ale počítá s tím, že se celá řada témat týkajících se digitální gramotnosti přesune do jiných oborů. To řeší druhá část revize. Pokud by se stalo, že k jejímu schválení nedojde, nezbyde než celou revizi odložit, v nejhorším třeba i zrušit úplně. Raději si něco podobného ani neberu do hlavy!  
Ještě pár slov k učení na dálku. Kudy chodím, tudy vysvětluji, že pojem distanční výuka se v odborných kruzích používá v situaci, kdy se učitel se žákem vůbec nepotká. Přesto se hromadně vžil pro naše výukové aktivity při zavřených školách. Význam slova to podporuje a pro daný okamžik je to dokonce i pravda. V našem případě bychom ale měli brát v úvahu, že učitel (naštěstí) zná své žáky i osobně a výuka občas probíhá i prezenčně, tudíž bychom měli mluvit spíše o výuce kombinované (blended learning), nejnověji pak o výuce hybridní, která již v názvu jasně naznačuje, že napříště je třeba všechny výukové aktivity nastavit tak, aby měly jak prezenční tak i online složku. Poměr mezi složkami se může měnit podle momentální pandemické situace. Kolega Neumajer tuto problematiku shrnul v článku Vzdělávání na dálku přináší zmatky v pojmech.
Na závěr ještě připomenu svůj dnešní příspěvek Nezdařená disrupce podle Reicha, který vysvětluje důvody, proč si jeden z nevýznamnějších vědců na poli vzdělávacích technologií myslí, že mnohými opakovaně předpovídaná skoková změna výukových postupů vyvolaná technologiemi není možná.
Zase se někdy ozvu. Kdyby to nebylo letos, přeji nám všem hodně sil a splnění nadějí pro roky příští.
Zdravím vás z Ráje!
Bořivoj Brdička

pondělí 5. října 2020

Spomocníkův zpravodaj 201005

Vážení přátelé!
Schválně jsem celé září čekal, zda dojde ze strany ministerstva ke splnění slibu, že bude zveřejněn záměr (nikoli finální verze) realizovat "Malou revizi RVP" tak, aby mohla být zavedena do praxe od září 2021 (s dvouletým přechodným obdobím). Zase jsme se nedočkali. Pokud si správně vzpomínám, mělo to být v rámci SDV hotové už v roce 2017.
Realita je taková, že neplnění strategií v rámci MŠMT již asi nikoho nepřekvapí. To už bylo nesplněných slibů a termínů! Asi bude lepší se příliš nevzrušovat a nic si již neslibovat. Osobně se jako typický důchodce věnuji raději psovi, slepicím a teď zrovna úrodě ovoce (švestky, hrušky, jablka). Kromě toho si občas sednu k počítači a "počítám".
Věnoval jsem se na konci prázdnin tomu, jak asi bude vypadat podzimní výuka na našich školách a dospěl k přesvědčení, že bude nutně hybridní (Hybridní modely vzdělávání pro podzim 2020). To je nový pojem, který asi plošně nahradí výuku kombinovanou (blended learning). A pak jsem se díky nominaci do stejnojmenné pracovní skupiny projektu Partnerství hodně zabýval wellbeingem - Wellbeing podle Common SenseDigitální wellbeing pro Strategii 2030+.
Dnes jsem otevřel zase jednou problematiku politickou - Historie USA podle Trumpa. I ta je poměrně tristní. Vyhlídky na zachování demokracie se stále zhoršují a ovládání lidí prostřednictvím technologií se stává stále zřetelnějším. Jedno ale musím Donaldu Trumpovi přičíst k dobru. Je jediným politikem, který se nebojí veřejně připomenout, odkud ten pandemii vyvolávající coronavirus vlastně přišel.
Je na nás, zda bude lépe. Výchova je klíčová!
Zdravím vás z Ráje!
Bořivoj Brdička

středa 1. července 2020

Spomocníkův zpravodaj 200701

Vážení přátelé,
Nevím, zda jste si již všimli, ale konec června je obvykle doba, kdy MŠMT oznamuje nepopulární rozhodnutí. Vloni to bylo slučování ústavů, které, jak se stále více potvrzuje, nebylo slučováním, ale spíše likvidací NÚV a posílením NIDV. Odhalil to již Kulatý stůl SKAV z října 2019 (NIDV + NÚV = ?) a současnost to potvrzuje.
Letos byl konec mimořádnými událostmi nabitého školního roku ve znamení Strategie 2030+. MŠMT zveřejnilo návrh její finální podoby, kterou chce na podzim předložit vládě ke schválení. Máme tedy prázdniny na to, abychom vyjadřovali svůj nesouhlas a radili, co vše má být do strategie přidáno (zde). Za mě z pohledu vzdělávacích technologií je ten dokument popisující nejvyšší strategické cíle docela akceptovatelný. Hlavní otázkou je, zda bude tentokrát záměr skutečně naplněn. Jak známo toto nám v minulosti nikdy moc nešlo.
Aby se to nestalo znovu, bylo vybráno 5 stěžejních oblastí, pro něž ministerstvo vypracovalo tzv. implementační karty, které konkretizují postup realizace. Budu se zabývat jen jednou - Revize RVP ZV a systém metodické podpory. Byl k ní v rámci online konference zorganizován také kulatý stůl. Zde je, co mě zaujalo:
 1. Karta operativně zahrnuje nesplněné cíle minulé SDV, ale na jednu důležitou věc zapomíná, a sice na vybudování vyhovující infrastruktury a zajištění správy technologií přímo ve školách. Zdá se, že veškerou starost s vybavováním škol a zajišťováním funkčnosti techniky by měl do budoucna převzít zřizovatel. Jakkoli je to logické (pan ředitel Faltýn používá hezkou analogii mezi poč. učebnami a tělocvičnami, které ovšem zřizovatelé vybavují bez dohadů), řekl bych, že toto samo o sobě může nakonec realizaci (zvláště ve znevýhodněných oblastech) téměř znemožnit.
 2. To, co jsme dosud nazývali "malou" revizí ICT v RVP ZV se propsalo do Opatření č.1. V tomto okamžiku platí tyto termíny - září 2020 oficiální oznámení realizace, prosinec 2020 publikování finálního znění (včetně počtu hodin pro informatiku), 1.9.2021 platnost revize s možným odkladem 2 roky (přechodné období).
 3. Opatření č.2 se věnuje tzv. "velké" revizi, která je pro nás z celé Strategie asi nejdůležitější. Její realizace bude v našich podmínkách mimořádně obtížná. Zadání říká, že se má redukovat obsah (definováním jádrových výstupů v uzlových bodech) a že je třeba výuku mnohem více orientovat na kompetence, přičemž se explicitně zdůrazňují také ty digitální. Toho, kdo dostane tuto práci na starost, čeká vražedný tlak na to, aby zrovna to či ono zahrnul a upravil. Je třeba připomenout, že právě na tomto úkolu bývalý kurikulární ústav NÚV (nyní kurikulární odbor NPI) ztroskotal. Mám osobně značné pochybnosti, že je tento odbor teď po sloučení schopen se ho úspěšně zhostit. Pravděpodobně to bude jedna z největších výzev pro nové vedení NPI (po dokončení výběrového řízení na ředitele).
 4. Poslední poznámka ke kartě Revize RVP se týká aktuálně přidaného pokusného ověřování kombinované výuky (Opatření č.5). Mám trochu strach, že se toho ujmou ti učitelé, kteří se (s pomocí korporátních platforem) více méně úspěšně v době krize snažili překlopit frontální prezenční výuku do online prostředí. Dnes je bezpočet takových expertů všude, kam se podíváte. Toho, co káže již mnoho let Spomocník (učit s technologiemi znamená učit jinak), si skoro nikdo nevšímá. Jsem na to ale již za ta léta zvyklý.
Politika posilování skutečného přímého řízení resortu školství ministerskými úředníky (myšleno primárně NPI) má určitou logiku. Původní kurikulární ústav (NÚV) nebyl schopen nastavit cestu k velké revizi RVP, u níž by byla naděje na většinovou shodu učitelské veřejnosti. To se v současnosti projevuje nedůvěrou k jeho zbytku existujícímu v NPI. Vidět to je např. na tom, jak ministerstvo začalo připravovat nový vzdělávací portál EDU.cz (karta se několikrát zmiňuje o podpůrném elektronickém vzdělávacím prostředí). Podle všeho se nehodlá spokojit s tím, co dělá metodický portál RVP.cz (spadající do resortu bývalého NUV), který v minulé SDV byl vnímán jako hlavní nástroj pro podporu výuky podle rámcových vzdělávacích programů.
Bude zajímavé sledovat, jak se bude situace s velkou revizí dále vyvíjet. Existuje značné riziko, že všechna práce, která byla napříč obory v minulých letech na inovaci kurikula udělána, přijde nakonec nazmar.
Za všechny poukážu na stav, v němž se nachází mediální výchova, která je z pohledu nutnosti aktualizovat skoro stejně důležitá jako informatika. V roce 2018 vypracovala expertní skupina pod vedením prof. Jiráka pro NÚV inovovanou verzi obsahu mediální výchovy, u níž se tenkrát předpokládalo, že bude do nové verze RVP ZV implementována nejpozději v roce 2020. To se nestalo a dnes je zřejmé, že bude-li mediální výchova upravována až v rámci velké revize, bude třeba obsah aktualizovat. SKAV k tomu zorganizoval kulatý stůl - Budou naše školy schopny zvyšovat mediální gramotnost žáků?
Svět nebude čekat a naše školství v mnoha směrech zaostává. Naštěstí se alespoň malá část MV do RVP přece jen dostane již v rámci malé revize. Existuje totiž průnik mezi mediální a digitální gramotností  - např. vyhledávání a vyhodnocování informací, využití digitálních technologií při tvorbě vlastního sdělení, bezpečný přístup k práci s digitálními technologiemi, schopnost posoudit vliv používání digitálních technologií na život jedince a na proměnu společnosti ad. (viz https://digiskola.rvp.cz/).
Přejme ministerským úředníkům, aby, vezmou-li vývoj pevně do svých rukou, byli dostatečně osvícení a dokázali změny realizovat. Nebude to snadné. Bude totiž nutné přesvědčit odpůrce a aktivizovat většinu. Za sebe slibuji, že se budu i nadále snažit v této věci pomáhat.
Krásné prázdniny všem!
Bořivoj Brdička

pátek 29. května 2020

Spomocníkův zpravodaj 200529

Drazí přátelé,

Do psaní zpravodaje se musím dost nutit. Přijde mi, že skoro není o čem psát. O korona-krizi  toho bylo řečeno již mnoho. To podstatné, co bych teď na začátku jejího konce chtěl říci shrnuje můj článek Vyvede nás Stříbrná nit z nejistoty pandemie? Jak je mým zvykem, je vlastně celý sestaven z myšlenek největších expertů našeho oboru (vzdělávací technologie). Hlavní poselství říká "nenechte se zmanipulovat k předání moci velkému bratrovi" a "snažte se nečekaně nově získaných zkušeností maximálně využít a být připraveni na podobné (či ještě horší) události v budoucnosti".
Druhým mým evegreenem je "malá" revize RVP. Její přípravu bedlivě sledujeme. Nezbývá mi ale než konstatovat, že dubnový termín jejího zveřejnění ministerstvo nedodrželo. Nechci spekulovat, zda důvodem byla jen korona-krize, nebo zda náhodou nejsou důvody ještě trochu jiné. Vsadím se, že pro mnohé školy nebude snadné vyčlenit několik disponibilních hodin informatice, a tak ministerstvo váhá s oznámením, že od 1.9.2021 má mít informatika 3+4 hodiny. Je to smutné, víte-li, kolik hodin mají jiné předměty. Zvláště teď, když se jasně ukázalo, jaký význam mohou v budoucnosti mít digitální kompetence (které navíc budou již v "malé"  revizi zčásti integrovány do ostatních oborů).
Připomenu i třetí mé oblíbené téma, a sice Strategii2030+. Ta by teď do prázdnin měla nabýt finální podoby a jít do vlády. Oba dva zde deklarované hlavní směry vzdělávací politiky úzce souvisejí s implementací technologií do výuky. To, že lze prostřednictvím technologií snižovat rozdíly v dostupnosti vzdělání, jsou-li všichni vybaveni vhodnými přístroji a přístupem do internetu, jsme si názorně ukázali v minulých týdnech, během nichž se bohužel rozdíly naopak prohloubily. O tom, že pouhé připojení do internetu nestačí, jsme mluvili již minule, tento týden to detailně rozebírá můj článek Mýtus meritokracie podle Education Elements.
Redukce učiva i další posun zaměření očekávaných výstupů od faktických znalostí ke kompetencím do značné míry souvisí s všudypřítomnou dostupností informací. Za všechny se vrátím k mediální gramotnosti, jejíž inovace by logicky měla být stěžejním pilířem jakékoli budoucí revize RVP. Byla tématem připravovaného Kulatého stolu SKAV. Ten jsme v březnu museli zrušit, ale uskuteční se nově 17.6. 14-16 hod. v Městské knihovně v Praze (bude možno vpustit až 30 účastníků). Stream (i záznam) je zajištěn.
Z Ráje vás zdraví
Bořivoj Brdička

pátek 17. dubna 2020

Spomocníkův zpravodaj 200417

Drazí přátelé,
Jestli někdo čeká, že budu přilévat olej do ohně a dávat další rady těm učitelům, kteří dosud projevovali k technologiím jen nechuť, a teď zjišťují, že se bez nich neobejdou, mýlí se. Vše, co bylo aktuálně třeba říci, jsem sdělil již 11. března, tedy v den, kdy byly naše školy uzavřeny (Dokáže koronavirus zavést technologie do výuky skokem?). Teď je důležité mluvit o něčem jiném.
Vypadá to, že se k tradiční čistě prezenční výuce již nikdy nevrátíme. Do budoucna již bude většina výuky realizována, když ne online, tak kombinovaně. Proto je nad slunce jasnější, že napříště již bude nemyslitelné, aby školství vzdělávací technologie ignorovalo. Přitom primárně nejde o výuku informatiky (informatického myšlení), ale o jejich výukové využití všude, kde to je přínosné. SDV v této souvislosti mluví o digitální gramotnosti. Ale pozor, ke skutečně přínosnému využití technologií nestačí umět ovládat nějaké prostředí (LMS), udělat s žáky synchronní video-konferenci nebo otevřít asynchronní diskuzi pomocí vhodného žákům blízkého nástroje. To je teprve začátek.
Proces skutečné integrace technologií do výuky velmi názorně popsal již projekt ACOT téměř před 30 lety. Má 4 fáze - nutnost, mistrovství, vcítění a inovace (Difuze technologií ve škole 21. století). To ovládání (mistrovství) se nachází uprostřed cesty k nově pojaté výuce, která jediná dává využití technologií smysl. V současné naší situaci ji poznáte podle toho, že jen nepřenáší do online prostředí postupy ověřené prezenční výukou.
Chceme-li dospět až ke skutečné plošné inovaci, musí být splněny tyto hlavní podmínky:
 1. Všichni žáci musí být vybaveni technikou a přístupem do internetu. Za ty, kteří si to prokazatelně nemohou dovolit, to musí vyřešit škola (stát, sponzor).
 2. Kombinovaná výuka vyžaduje specifické znalosti ze strany učitelů. To, co se za nimi skrývá, většinou označujeme jako digitální (dnes též online) pedagogiku. Nebyli jsme sice schopni formalizovat kompetence učitelů pomocí kariérního řádu, ale nezbude nám, než se k něčemu podobnému, jako je prokazování standardizovaných kompetencí (DigCompEdu), vrátit.
 3. Technologie mohou výrazně přispět k naplňování Hlavních směrů Strategie 2030+. Jednak jsou samy o sobě příčinou nutných posunů výukových cílů, zároveň ale umožňují rychleji snižovat bariéry v přístupu ke vzdělání znevýhodněným žákům. Bude nesmírně důležité správně nastavit velkou revizi RVP, která nás čeká.
 4. Pozor, v žádném případě neplatí, že stačí zajistit rovný přístup všech ke vzdělání (viz můj poslední článek Personalizace podle EdTechTeacher, vysvětlující mýtus meritokracie). Personalizace znamená dát každému možnost naplno se rozvíjet v rámci jeho specifických podmínek.
Jsem opravdu zvědav, jak dalece se nám podaří se v budoucnosti k ideálu kombinované personalizované výuky přiblížit.
Z Ráje vás zdraví

Bořivoj Brdička

středa 18. března 2020

Spomocníkův zpravodaj 200318

Drazí přátelé,
Když jsem na začátku března psal "Dějí se věci!", a myslel na obtížné prosazování revize RVP, ve snu by mě nenapadlo, že se "věci" teprve dít začnou. Dnes jsme ve zcela jiné situaci. To, čeho jsme svědky, nejsou jen mimořádné prázdniny, které brzy skončí. Vzdělávací technologie se prosazují poněkud drsným způsobem bez revize a bez přípravy. Nechci teď v krizové situaci mluvit o chybách, kterých jsme se dopustili v minulosti. Stojíme před problémem, který je třeba vyřešit v mezích možností co nejlépe.
Učitelů, kteří jsou bezodkladně schopni začít učit online, je velmi málo. Ti ostatní se logicky brání a snaží se s žáky komunikovat na papíře nebo mailem. Zadávají úkoly, které se odevzdávají v lepším případě posíláním souborů a je nutné je ručně opravovat. Činnost učitelů je často nekoordinovaná, a tak každý používá jiné postupy. Žáci se v tom ztrácejí a rodiče začínají být naštvaní. Všichni zjišťují, že online výuku asi nebude možné organizovat v podobě odpovídající postupům, na něž jsme byli zvyklí ve výuce prezenční.
Jedinou cestou vpřed je hledání použitelných řešení, což je bohužel spojeno se studiem a zjištěním, že nelze jednoduše použít postupy a většinou ani materiály, na které dosud byli všichni zvyklí. Současná situace odhaluje realitu světa, o němž jsme si dosud mysleli, že nastane až v daleké budoucnosti, a tak se nás netýká. Pro tento svět je nutně třeba změnit výukové cíle a navíc se v něm prostřednictvím technologií učí jinak.
Problém je proto mimořádně složitý. Jeho řešení vyžaduje snahu a značnou energii všech zúčastněných - od vedoucích představitelů státu, vedení škol, učitelů, rodičů i žáků samotných. Ukazuje se, že si mnozí začínají nutnost svého osobního nasazení uvědomovat.
Právě těm z vás je určen zítřejší webinář Metodického portálu RVP Jak na online vzdělávání. Bude užitečné, když si předtím přečtete tento článek: Dokáže koronavirus zavést technologie do výuky skokem? Rozhodně ale nečekejte jednoduché řešení, které stačí vzít a použít.

Těším se na setkání s vámi,

Bořivoj Brdička

pondělí 2. března 2020

Spomocníkův zpravodaj 200302

Vážení přátelé!

Dějí se věci! Naše "malá" revize ICT začíná (díky osobnímu nasazení pana ministra) nabývat na realitě. Minule jsem psal, že u nás občas "něco vyvolá nadměrné naděje, ale posléze vždy zjistíme, že jsme naletěli a nic nebude tak horké". Soudě podle na ministerstvu schváleného zápisu z naší schůzky, na níž jsme projednávali, jak bude ta revize skutečně vypadat, bych asi měl přiznat, že jsem se mýlil. Jak sami uvidíte, je to hodně "horké".
Cituji ze zápisu:
Konkrétní podrobnosti se dolaďují, nicméně předpokládá se, že bude mít revize
následující parametry:
 • Termín spuštění náběhového období: 1. 9. 2021.
 • Náběhové období znamená, že školy budou mít možnost změny ve výuce zavádět, ať už úplně, nebo částečně. MŠMT je v tom bude potřebným způsobem podporovat.
 • Školy budou mít v rámci podpory k dispozici různé modely přechodu od stávajícího stavu k finálnímu.
 • Ostatní školy se budou na změnu připravovat, ale budou moci stále ještě učit podle svého stávajícího ŠVP.
 • Náběhové období bude dvouleté, povinnost učit novým způsobem nastane 1. 9. 2023. Snahou bude nově učit co nejvíce žáků, nikoliv např. začít první rok jen první třídou.
 • V novém pojetí bude informatika vyučována v dotaci 1 hodiny týdně od 3. do 9. třídy (tedy rámcově 3 hodiny na prvním a 4 hodiny na druhém stupni).
 • V rámci dotace 3+4 bude informatika zahrnovat obsah odpovídající novým vzdělávacím cílům (informatické myšlení) a základy digitální gramotnosti, které nejsou oborově orientované (nebo jsou orientované do informatiky).
 • Ty části digitální gramotnosti, které oborově orientované jsou, budou ve finalizovaném stavu integrovány do příslušných oborů (v RVP, rozdělení na předměty zůstává rozhodnutím školy).
 • S plánem realizace revize RVP ZV a především podpory pro oblast ICT bude veřejnost seznámena v dubnu 2020 na kulatém stole, který k tomuto účelu zorganizuje MŠMT.
Při dodržení těchto parametrů JŠI připravovanou změnu podpoří a pomůže její smysl vysvětlovat, aby
předcházela nedorozuměním a podpořila její úspěch na školách.

Prosím, snažte se ze všech sil, aby každý pochopil nutnost a smysl změn, které před školstvím v důsledku rozvoje technologií stojí. Nebude to snadné!
Trochu by možná mohl pomoci takový počin, jako je příspěvek Lidky Kovaříkové o laterálním čtení nebo můj článek Rostoucí dissensus jako problém mediální gramotnosti, který je zároveň pozvánkou na připravovaný kulatý stůl SKAV a EDUin, jenž bude nové podobě mediální gramotnosti v RVP věnován (17.3.2020, Městská knihovna Praha).
Děkuji za spolupráci!
S pozdravem,
Bořivoj Brdička

pátek 7. února 2020

Spomocníkův zpravodaj 200207

Drazí přátelé,
nechceme vás příliš obtěžovat, a tak se z našeho Zpravodaje stává občasník. Ono totiž skoro není o čem referovat. Vzdělávací technologie u nás jsou ve stabilním stavu soustavného očekávání věcí příštích. Občas u nás sice něco vyvolá nadměrné naděje, ale posléze vždy zjistíme, že jsme naletěli a nic nebude tak "horké".
Velmi podobný pocit mám teď já. Z ministerstva přicházejí zprávy o snaze mít příští rok ICT revizi RVP ZV hotovou, a to i s integrací digitální gramotnosti do všech oborů. O tom, že informatika samotná má mít 3 (1.st.) + 4 (2.st.) hodiny, které mají být věnovány hlavně budování informatického myšlení. Nevím, zda je to jen mou skeptickou povahou a životními zkušenostmi, ale jsem si jist, že takový záměr bude jen velmi obtížně prosazován.
Nový ústav (NPI) se pomalu rozjíždí. Nikoho nepřekvapí, že slučování přineslo mnoho problémů, které se, díky zřejmému záměru redukovat hlavně NUV, týkají právě agendy řešené původně tímto ústavem (kromě jiného též revize RVP). Řekl bych, že má-li se stihnout spustit tzv. malá revize ICT k 1.9.2021, měla by být hotová během několika málo měsíců. Zůstáváme tedy ve stavu velkých očekávání.
Nemalá očekávání máme též v souvislosti se Strategií 2030+, jejíž Hlavní směry jsou k technologiím neobvykle vstřícné. Reakce naznačují, že se to mnoha jinak orientovaným aktivistům nelíbí (věřte, že jako člen VV SKAV vím, o čem mluvím). Takže se může snadno stát, že výsledný dokument vyzní docela jinak. Měl by být hotov do prázdnin.
Naštěstí mám i skutečně pozitivní zprávu. Projekt PRIM nejenže zveřejňuje učební materiály podporující novou koncepci výuky, přichází s kurzy určenými učitelské veřejnosti (Otevřené online kurzy pro učitele na Eduskopu). Problém, jak učitele přesvědčit, aby se dali do studia, sice přetrvává, ale i tak je to velmi důležitý krok správným směrem. Ten, kdo se rozhodne, může!
Ze všech svých posledních příspěvků na Spomocníkovi zmíním jen jeden. Je to příspěvek k dlouhodobé akci našeho Virtuálního digitálního centra nazvané Největší inspirátoři. Rozhodl jsem se oprášit přehled, který jsem začal dělat již před lety. Výsledek je zde: Mí profesionální inspirátoři.
Závěrem bych vás chtěl poprosit o podporu našeho snažení. O tom, jak to vidím já, vás budu zase brzy informovat.
V očekávání brzkého příchodu jara vás zdraví
Bořivoj Brdička