pátek 28. března 1997

Evropský Školský Projekt v roce 1997

zpráva z výroční konference, Portorož, Slovisko

Jsem přesvědčen, že mnozí z vás se již zkratku ESP znají.
Čas od času se v nabídkách mezinárodních projektů
uskutečňujících se prostřednictvím Internetu objevují různé
projekty, které jsou touto hlavičkou opatřeny. Jejich přehled
najdete na WWW (http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/) i v našich
školských elektronických konferencích (zs-skoly@it.pedf.cuni.cz
a str-skol@cesnet.cz).
Přesto by asi bylo vhodné několik základních údajů
zopakovat. ESP je volné sdružení zájemců  co nejvhodnější a
nejefektivnější využívání technologií, a zvláště Internetu,
formou projektově orientované výuky ve školách. Založeno bylo
v roce 1988 a jeho hlavní centrum a koordinační kancelář je na
Pedagogické fakultě Amsterodamské university. Organizační
struktura se dále skládá ze sítě národních koordinátorů, kteří
se starají o dění ve svých zemích. Členských zemí je
v současnosti 25, a to nejen v Evropě. ESP se úspěšně prosadil
i v Japonsku, ve Spojených státech a v Kanadě. Od roku 1994 je
členem i Česká republika. V nedávné době převzalo koordinační
činnost u nás oddělení informační technologie PedF UK Praha.
Vlastní činnost ESP je v každé zemi dost odlišná podle místních
podmínek. Někde (např. Dánsko) je ESP přímo podporováno
ministerstvem školství a koordinátor má tuto činnost jako své
hlavní zaměstnání. Školy, které se do některého projektu
zapojí, získávají různé výhody a slevy. Největším problémem,
který musí řešit dánský koordinátor ESP, je to, jak zajistit,
aby poskytovanou podporu mohly využívat jen ty školy, které
jsou opravdu aktivní. Podobná situace je, nebo v blízké
budoucnosti bude, i v jiných zemích. Již hodně evropských států
následuje příkladu USA a Japonska a chce v dohledné době
s finanční podporou státního rozpočtu připojit do Internetu
všechny školy. Přitom je samozřejmě třeba řešit několik
důležitých problémů. ESP je právě tou organizací, která se
snaží v tomto pomoci.
Organizační výbor ESP, jehož členy jsou národní koordinátoři,
se také během poslední konference sešel a vydal doporučení
k optimálnímu technickému vybavení školy pro účast v projektech
ESP. Za optimální je považováno takové řešení, které umožňuje
přidělit každému studentovi vlastní E-mailovou adresu a provoz
vlastního školního WWW serveru. Jako ideální a nejdostupnější
byl doporučen server na bázi počítače PC s operačním systémem
Linux. V našich podmínkách lze samozřejmě využít též daru
Microsoftu a pořídit si server Windows NT. Co však je značně
problematické, a nejen u nás, je potřeba pevné linky pro provoz
vlastního serveru. Mnoha školám asi zatím nezbyde nic jiného,
nežli se spokojit s připojením komutovaným, tj. prostřednictvím
modemu a běžné telefonní linky.
Tím hlavním, čím se ESP zabývá, je didaktická a metodická
podpora využití technologií. Na konferenci, konající se
pravidelně vždy v březnu, se sejdou nejen koordinátoři ze všech
zemí, ale též učitelé, kteří mají zájem o účast v některém
konkrétním projektu a chtějí tento projekt společně se svými
partnery dokonale připravit. Ty opravdu nejlepší projekty
většinou vznikají právě během pracovní části konference při
osobním kontaktu s budoucími partnery. Dost často jsou takto
vzniklé projekty bohužel pro další účastníky uzavřené. I tak
ovšem zbývá dost otevřených projektů, se kterými vás budu
postupně seznamovat. Většinou se týkají až příštího školního
roku.
Je zde ovšem jeden projekt, se kterým vás musím seznámit hned
teď. Je to můj vlastní návrh, který vznikl během konference na
popud a ve spolupráci s přítomnými slovenskými kolegy. Svou
zprávu z konference s ním uzávírám a doufám, že se do něj
zapojí co nejvíce škol. Je otevřen pro všechny zájemce.

Jméno projektu: Ilustrace národní básně

Jméno školy: ZŠ Nedvědovo

Adresa školy: Nedvědovo náměstí 140/13, 147 00 Praha 4

Země: Česká republika

E-mail: zsnedved@mbox.vol.cz

Jméno učitele: Bořivoj Brdička

Třída: 7-9

Počet studentů: 10-15

Komunikační jazyk: čeština a slovenština

Účastnické země: Česká a Slovenská republika

Datum konání: duben 1997 -

Popis projektu: Žáci si nejprve ve spolupráci s učiteli svého
národního jazyka zvolí vhodnou národní báseň a tu si přečtou.
Pak ve spolupráci s učitelem výtvarné výchovy vyrobí k této
básni ilustrace a opatří je krátkým komentářem. Z těchto
ilustrací v rámci výpočetní techniky vyrobí HTML dokument a
umístí ho na WWW serveru (ten, kdo nemá vhodný server
k dispozici, nechť se obrátí na mě a umístíme ho přímo na
server ESP na Pedagogické fakultě UK). Na všechny takto vzniklé
stránky budou vytvořeny odkazy z domovské stránky projektu
(http://it.pedf.cuni.cz/ESP/narbasen.htm). Nakonec si všichni
účastníci budou prohlížet ilustrace ostatních a budou si číst
příslušné básně.

Prosím všechny zájemce, aby mi dali vědět, jakým způsobem se
chtějí zúčastnit.

                           Ing Bořivoj Brdička
                         národní koordinátor ESP
                        oddělení IT PedF UK Praha
                        E-mail:bobr@mbox.cesnet.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat