úterý 24. dubna 2001

Učitelský spomocník

V dubnu minulého roku vláda schválila dokument Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ), jehož součástí má být vybavení všech škol v ČR počítači a přístupem na internet. Stav realizace této politiky lze posoudit na stránce MŠMT Informační gramotnost http://e-gram.cz/ .
Počítače je možné s výhodou využívat pro výuku též jiných předmětů než informatiky, ať už přímo v hodině s vedením učitele nebo jako prostředek pro samostatné studium. Internet je důležitým prostředkem nejen k vyhledávání informací, ale také k jejich vzájemné výměně a prezentaci, ke komunikaci prostřednictvím elektronických konferencí a umožňuje účastnit se různých mezinárodních projektů.
Nákup nových kvalitnějších počítačů, programového vybavení a zajištění přístupu školy na internet samo ještě k účelnému využívání informačních a komunikačních technologií nestačí. Nejdůležitější je přesvědčit o užitečnosti a správnosti tohoto postupu učitele, vyškolit je a postupně přizpůsobovat též osnovy. V první polovině 90. let tyto služby poskytovalo Infocentrum Ústavu pro informace ve vzdělávání. Zrušení Infocentra z politických důvodů v roce 1995 naštěstí neznamenalo zánik těchto aktivit. Záhy vznikla stránka BoBrův pomocník na http://omicron.felk.cvut.cz/~bobr/  a v roce 1997 se zrodil Učitelský spomocník http://www.spomocnik.cz/ .

Učitelský spomocník

je nekomerční služba, kterou poskytuje oddělení informační výchovy Katedry technické výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze všem českým učitelům prostřednictvím internetu. Název Spomocník nebyl volen náhodně. Má vyjadřovat tu skutečnost, že nikomu nemůže být pomoženo bez jeho aktivní spoluúčasti. Volně navazuje na služby, které na počátku 90. let poskytovalo Infocentrum Ústavu pro informace ve vzdělávání. Tenkrát byly informace a hlavně různé programy na disketách poskytovány učitelům převážně při jejich osobní návštěvě, dnes se k týmž účelům používá internet. Internet však změnil nejen způsob poskytování služeb, ale do značné míry také jejich charakter. Programy, a to i ty volně šiřitelné, dnes již nikoho tolik nezajímají. Mnohem důležitější problematikou je co nejvhodnější využití internetu přímo ve výuce. A to je právě to, na co se Učitelský spomocník soustřeďuje. Tato náplň je rozdělena do několika základních oblastí. Podívejme se nyní na ty nejdůležitější z nich poněkud podrobněji.

Spomocníkův odkazník

Odkazník je nejobsáhlejší částí Učitelského spomocníka. Obsahuje velké množství tematicky řazených odkazů na různé pro výuku zajímavé WWW stránky a celé servery. Jeho snahou je především nasměrovat učitele, kteří se zajímají o využití internetu ve výuce k těm pro ně nejzajímavějším dokumentům a uspořit jim tak co nejvíce času, který by jinak strávili hledáním. Vzhledem k tomu, že učitelé tento čas v naprosté většině případů nemají, lze konstatovat, že bez Odkazníku by se pravděpodobně k mnoha zde zařazeným dokumentům nikdy nedostali.
V kategorii Všeobecné se nacházejí především teoreticky zaměřené odkazy související s obecnou problematikou využívání technologií ve vzdělávání. Kromě česky psaných dokumentů jsou zde i odkazy cizojazyčné – hlavně anglické materiály a specializované servery. Vzhledem k tomu, že je většina vyspělých zemí v oblasti využívání technologií ve vzdělávání před námi, je třeba, abychom byli s vývojem v zahraničí co nejvíce obeznámeni. V poslední době začínají být zajímavé i zdroje německé a polské a nebylo by rozumné je přehlížet – už proto, že jde o naše sousedy. Stránku uzavírají odkazy na nekomerční výukový SW a některé programy typu shareware..
Multitematické odkazy jsou ty, které nelze zařadit do jednoho konkrétního předmětu a přitom slouží jako přímá podpora výuky. Najdete zde hotové mezipředmětově zaměřené lekce využívající internet, různé pomůcky pro studenty, muzea, encyklopedie a databáze, které značně usnadňují hledání informací pro většinu ve škole probíraných témat. Tyto informace jsou převážně v angličtině, ale postupně přibývají i odkazy na stránky české..
Následujících šest kategorií odkazů je tématicky zaměřeno na určité předměty. Budou se o ně pravděpodobně zajímat především učitelé těchto předmětů. Není v našich silách uspořádat reprezentativní přehled odkazů pro každý předmět, a tak je naším cílem nabídnout alespoň několik základních dokumentů, na něž jsme při našem brouzdání na internetu narazili a které často obsahují další příbuzné odkazy. Internetu, technice a informatice je věnován oddíl Technologie. Učitelé jazyků uvítají  odkazy na slovníky, elektronické publikace a výukové materiály v oddíle Jazyky. Přírodovědné předměty jsou rozděleny do dvou podskupin a to Mat-fyz obsahující odkazy pro matematiku, fyziku a astronomii a Přírodověda s odkazy pro chemii, přírodopis, biologii, zeměpis a ekologii. Odkaz Společenskovědní pokrývá dějepis a občanskou výchovu, Umění zahrnuje výtvarnou a hudební výchovu. Rádi bychom přesvědčili každého učitele začínajícího s internetem pracovat o užitečnosti tohoto prostředí. Těší nás, že odkazy na dokumenty v češtině už nejsou výjimkou.
Ukázky do výuky jsou motivačně zaměřené. Jsou určeny těm učitelům, kteří by chtěli pro své žáky najít na internetu vhodná a přitom pro ně zajímavá témata. Jsou zde též pravidelně obměňované aktuální odkazy na stránky s dočasně zajímavou problematikou.
Knih-Tisk obsahuje odkazy na knihovny, časopisy a elektronické publikace, jež mají ve vzdělávání své nezastupitelné místo. Hledání sdružuje odkazy na nejčastěji používané vyhledávací služby, seznamy a školské portály. Instituce jsou seznamem českých a několika zahraničních školských řídících a výzkumných nekomerčních orgánů a služby poskytujících organizací, počínaje MŠMT, regionálními pedagogickými a metodickými centry konče. Školy obsahují nejen odkazy na některé vybrané zajímavé školské stránky, ale též odkazy na úplné seznamy škol podle regionů s uvedením emailu a WWW (pokud existují). Tyto údaje, v oficiální síti škol neuvedené, zpracovaly z vlastní iniciativy Školské úřady a doufáme, že aktualizaci zajistí jejich nástupnické orgány. Komerce je, jako poslední kategorie, určena jen těm firmám, které se specializují na nabídku pro oblast vzdělávání. Mohou to být jak služby, tak i hardware, software a další ve škole použitelné zboží.

Projekty Učitelského spomocníka

Tato aktivita je mimořádně cenná. Je založena na průběžném sledování mnoha zdrojů, ze kterých přicházejí návrhy učitelů z celého světa na provádění společných činností jejich žáků s jinými prostřednictvím internetu. Díky tomu, že ve vyspělých zemích je internet zaváděn do každé třídy, počet těchto návrhů stále stoupá. Smysl, cíl, způsob provádění projektu, věk účastníků, případně i požadovaná lokalita, odkud by měli být, to vše je v nabídce vždy uvedeno. My pak provádíme analýzu těchto nabídek a na naší stránce projektů zveřejňujeme jen ty, které jsou v podmínkách našeho školství realizovatelné. Všechny nabídky, které se na naší stránce objevují, jsou aktuální, tj. je možno se do nich přihlásit buď v okamžiku publikování nebo v blízké budoucnosti.
Tímto způsobem tato aktivita naplňuje krédo Učitelského spomocníka – pomáhá těm učitelům, kteří sami mají zájem něco užitečného dělat.

Evropský školský projekt

 dává prostor pro stránky české pobočky této organizace. Jedná se o volné sdružení učitelů, které má v Evropě nejdelší tradici v zavádění mezinárodních kooperativních výukových aktivit (projektů) využívajících internet. Založeno bylo v roce 1988 a jeho hlavní centrum a koordinační kancelář je na pedagogické fakultě Amsterodamské univerzity ( http://www.esp.educ.uva.nl/ ). Organizační struktura se dále skládá ze sítě národních koordinátorů, kteří se starají o aktivity ESP ve svých zemích. Členských zemí je v současnosti 25, a to nejen v Evropě. ESP má spolupracovníky i v Japonsku, ve Spojených státech, v Kanadě i jinde. Od roku 1994 je členem i Česká republika. Podstatnou činností ESP je teoretické zdůvodňování projektových výukových metod a maximální metodická podpora učitelům připravujícím projekty. Hlavní význam pro činnost tohoto sdružení mají pravidelné každoroční konference, jichž se účastní na 150 učitelů z různých zemí.

Další služby Učitelského spomocníka.

Patří k nim Zajímavosti, reflektující různé pro učitele zajímavé novinky z oblasti vzdělávacích technologií, které se objeví na internetu. Na jejich překládání se podílejí studenti oddělení informační výchovy.
Metodická pomoc je opět stránka věnovaná odkazům na WWW dokumenty. Tentokrát však výlučně české, a tak našim učitelům přístupnější. Všechny jsou zaměřeny na vysvětlení podstaty toho, jak nejlépe technologie ve výuce používat.
Diskusní fóra jsou přehledem odkazů na internetové konference zabývající se problematikou školství u nás i ve světě. Přes tuto stránku se lze dostat například. i k archivům dvou u nás nejpoužívanějších klasických elektronických konferencí zs-skoly@it.pedf.cuni.cz a str-skol@cesnet.cz . Zde si můžete přečíst vše, o čem se diskutovalo v nedávné i dávné minulosti.
Kalendář akcí patří také nepochybně k velice užitečným aktivitám Učitelského spomocníka. Ve spolupráci s organizátory různých tematicky na vzdělávací technologie zaměřených akcí je zde k dispozici jejich chronologicky seřazený seznam a krátký popis i s případnými odkazy na vlastní stránky těchto akcí, pokud existují.
Zapomenout nesmíme ani na stránku věnovanou Novinkám European Schoolnet, Jedná se o organizaci, která se plně zabývá zaváděním ICT do školství zemí EU, a to na nejvyšší úrovni. Je přímo podporována většinou ministerstev školství členských zemí. Na jejím serveru najdete celou řadu zajímavých informací a dokumentů. Najdete zde stránky různých projektů, databázi zájemců o navázání kontaktů, virtuální školu učitelů, množství dalších odkazů i různé aktuální informace. Můžete se zde zapojit též do diskuse na různá témata evropského dosahu. Tato stránka slouží těm zájemcům o dění v Evropě, kteří nemají čas studovat průběžně celý obsah tohoto serveru a přitom nechtějí o žádnou důležitou novinku přijít.
Významným hostem na stránkách Učitelského spomocníka je také Středisko multilicencí DZS MŠMT. Tím, že se zabývá sjednáváním výhodných cen různých SW produktů a jejich následnou distribucí, ušetří toto středisko školství značné množství finančních prostředků. Na jeho stránce najdete pochopitelně aktuální nabídku všech pro školy zlevněných produktů včetně příslušných cen.

Závěr

Vysvětlili jsme důvody, proč Učitelského spomocníka vytváříme, na ostatních je, aby posoudili, do jaké míry se nám práce daří. Jsme si vědomi toho, že mnohé je třeba ještě zlepšit.
Mezi klady lze uvést pečlivý výběr při zařazování odkazů i přitažlivý design. Naše stránky neobsahují čistě komerční odkazy ani žádnou reklamu a jsou průběžně aktualizovány. Obsahují takové odkazy, které byste jinak obtížně hledali, případně je nenašli nikde v tak úplné podobě (např. Školy).
Nedostatkem je to, že návštěvník nemůže v odkazech vyhledávat podle vlastních  kritérií. Rádi bychom přešli na jiný způsob prezentace, což při velmi omezených prostředcích finančních i personálních nebude snadné. Třeba se to podaří vyřešit připravovanému portálu SIPVZ řízenému ministerstvem, který jistě tyto problémy mít nebude.

Žádné komentáře:

Okomentovat