čtvrtek 16. prosince 2004

WebQuest.cz

V nedávném článku Vliv technologií na inovaci výukových metod jsem se pokusil nastínit potřebu inovativního konstruktivního využití technologií v souladu s aktuálním RVP. Nyní nadešel okamžik, kdy vám mohu oznámit existenci služby Učitelského spomocníka zvané WebQuest.cz, určené těm učitelům, kteří se vlastní snahou a studiem snaží tyto inovativní metody pochopit a okamžitě aplikovat. Přijměte ji jako malý dárek pod stromeček.


„WebQuest je dnes celosvětově uznávanou na studenta orientovanou formou inovativního způsobu konstruktivního uplatnění vzdělávacích technologií ve výukovém procesu. Jedná se vlastně o učitelem připravenou aktivitu nebo lekci komplexně podporující samostatnou práci žáků, která ve všech fázích plně využívá technické prostředky - zvláště internet. Nástroj, který vám tímto dává k dispozici Učitelský spomocník Katedry informačních technologií a technické výchovy Karlovy univerzity Pedagogické fakulty, umožňuje každému učiteli pro své žáky takový WebQuest nejen vytvořit, ale též žákům předat a jejich výsledky vyhodnotit, publikovat a archivovat. Jedinou podmínkou, na níž musí každý uživatel přistoupit, je ochota se o své zadání WebQuestů podělit s ostatními!“
Toto je obsah úvodní stránky nové nekomerční služby českého internetu zaměřené na podporu školní výuky. WebQuest.cz (http://webquest.cz/) má za cíl být užitečný tam, kde je výukový proces již dostatečně vybaven počítači připojenými do internetu. Samotné technologie jsou ale jen nutnou počáteční podmínkou využitelnosti metodiky WebQuestu ve výuce. Učitel, který se rozhodne tento nástroj zařadit do arzenálu svých výukových pomůcek, potřebuje mít již s počítači určité základní uživatelské zkušenosti. Mnohem důležitější však je, aby byl schopen inovativního myšlení a ochoten změnit zaběhané postupy.
WebQuest.cz je nástrojem, který jakoby byl přímo vyvinut pro potřeby výukových aktivit založených na konstruktivních principech (viz např. popiskonstruktivismu v kapitole 3.5 mé učebnice Role internetu ve vzdělávání - http://omicron.felk.cvut.cz/~bobr/role/). WebQuest podporuje aktivní zapojení studentů do řešení takových problémů, které by měly být pokud možno co nejblíže problémům skutečným. WebQuest bývá většinou úkolem týmovým. Tematické zaměření by mělo zohledňovat mezipředmětové vztahy.
Již tento popis typických vlastností zřetelně naznačuje, že využití WebQuestu by mohlo napomoci právě probíhající reformě našeho školství. Pomáhá totiž realizovat takové výukové aktivity, které jsou doporučovány právě zaváděným Rámcovým vzdělávacím programem.
WebQuest je ve své podstatě teoreticky propracovaným systémem vhodně strukturovaného zadání práce studentům. Pojem jako takový vznikl v polovině 90. let 20. století v USA. U jeho zrodu stáli dva odborníci na vzdělávací technologie: Bernie Dodge a Tom March. Od té doby se stal model WebQuestu velmi populární na celém světě. Důvodem tak velkého zájmu je skutečnost, že WebQuest pomáhá vést při práci nejen studenty, ale i učitele. Tento způsob, jak do výuky smysluplně zapojit moderní technologie, zjevně oslovuje velké množství učitelů.
Teoreticky by struktura WebQuestu měla obsahovat tyto části: PopisÚkol, Postup, Hodnocení, Závěr a Metodické pokyny. WebQuest.cz přidává k této základní struktuře ještě Zdroje informací. V praxi je na autorovi, co z této struktury skutečně použije. Kteroukoli část může vynechat nebo přidat další. Stručně lze obsah jednotlivých částí WebQuestu popsat takto (podrobnější popis a návod je samozřejmě k dispozici na webu):


 Popisupoutání zájmu studentů, pomoc orientovat se v problematice, formulace základní výzkumné otázky či problému
 Úkolpopis toho, co se bude dělat, včetně cílů, k nimž se má řešením dospět
 Postuppopis toho, jak se má při práci postupovat (často odlišné pro různé role u týmového úkolu)
 Zdroje informacíodkazy na doporučené materiály většinou dostupné na internetu (může být též součástí postupu)
 Hodnocenímetodicky velmi důležitá složka WebQuestu, v níž autor popíše způsob hodnocení výsledků a student má možnost si dopředu představit, co se od něj konkrétně žádá
 Závěrshrnutí cílů, zafixování nových zkušeností, podněty k hlubšímu zamyšlení a možnému dalšímu studiu
 Metodické pokynydoporučení autora WebQuestu určená učitelům implementujícím zadání ve své výuce


Po technické stránce je WebQuest.cz spojením webového publikačního systému a databáze. Publikační systém umožňuje uživatelům zveřejňování textových i obrazových materiálů včetně dokumentů v podobě souborů. Databáze má na starosti archivaci vytvořených výukových lekcí (WebQuestů) včetně doplňkových informací tak, aby je bylo možno třídit a prohledávat podle zvolených kritérií (předmět, věk žáků apod.).
Samostatnou součástí této služby jsou zadání. Každý uživatel totiž může použít libovolný publikovaný WebQuest a vytvořit si z něj své vlastní zadání, které pak může předložit svým vlastním žákům. Toto řešení umožňuje dát v rámci zadání k dispozici publikační systém i žákům, kteří do něj mohou vkládat své výsledky. Učitel má možnost své žáky hodnotit a rozhodovat o tom, zda budou jejich výsledky přístupné veřejnosti.
Důležitým doplňkem celého systému je možnost výměny názorů uživatelů na třech úrovních. Diskutuje se o službě jako takové, o jednotlivých WebQuestech a v rámci každého zadání. První dvě úrovně využívají autoři a učitelé, poslední slouží ke komunikaci učitele a žáků pracujících na určitém úkolu.
Plně si uvědomujeme, že úspěch této služby je závislý na tom, zda ji přijmou samotní učitelé a budou v roli autorů vytvářet kvalitní WebQuesty. Pak se jistě najde dost zájemců o jejich aplikaci ve výuce. Určitě to nebude jednoduché, ale snad dokážeme alespoň naznačit, kudy vede jedna z možných vhodných cest vpřed.
Dlouho jsme s realizací našeho nízko nákladového projektu váhali v domnění, že přísluší spíše řešitelům celostátního vzdělávacího portálu. Jenže ten přes příslib mnohamilionových investic dosud spuštěn nebyl. Snad tedy v této situaci bude k něčemu užitečný alespoň tento skromný příklad moderní internetové služby učitelům!

Žádné komentáře:

Okomentovat