neděle 25. srpna 1996

Budoucnost síťových technologií ve vzdělávání

     Vím, že  nejsme v Americe  a že není  rozumné moc srovnávat.
Nechci ani nikoho  naštvat. Přesto si myslím, že  je dobré vědět,
jak  jsou  na  tom  jinde.  Tento  úvod  k  obsáhlejším  zásadním
materiálům  (Bílé  listy),  které  jsou  pochopitelně k dispozici
prostřednictvím sítě na  serveru Amerického federálního školského
úřadu (http://www.ed.gov/)  se mi zdál natolik  zajímavý, že jsem
si dovolil ho alespoň neuměle a v rychlosti přeložit.
     Zdraví  vás a  mnoho chuti  do přípravy  na nový  školní rok
přeje
                                                     BoBr         Budoucnost síťových technologií ve vzdělávání.
-----------------------------------------------------------------
                              Úvod
-----------------------------------------------------------------

     I  když nikdo  nemůže  vidět  do budoucnosti,  můžeme určité
domněnky vyslovit  na základě současných  skutečností a rychlosti
změn.  Můžeme například  předpokládat, že  děti, které  se narodí
v příštím roce, dokončí vysokou školu kolem roku 2020. A přestože
nemůžeme  vědět,  jaký  výukový   systém  nejlépe  připraví  tuto
generaci  na  kariéru,  která  bude  pokračovat  ještě  ve  druhé
polovině  příštího   století,  můžeme  přesto   říci  se  značnou
pravděpodobností, že ve všech  případech budou potřebovat znalost
technologií, zvláště síťových.
     Clintonova  administrativa  zavádí  technologie  do školních
tříd  a  využívá  těchto  pomůcek  informačního  věku  ke zvýšení
kvality výuky. Ve  své Zprávě o stavu Unie  za rok 1996 prezident
Clinton řekl: "V našich školách  musí být každá třída připojena k
informační  super dálnici  (Internet) pomocí  počítačů vybavených
dobrým softwarem a musí mít dobře připravené učitele."
     Plán  telekomunikací pro  rok 1996  obsahuje položky,  které
zajišťují školám přijatelné ceny  za přístup do sítě. Předpokládá
se,  že  ve  všech   státech  budou  místní  úřady  spolupracovat
s Federální  komunikační komisí,  aby pomohly  co nejvíce  snížit
ceny telekomunikačních  poplatků. Místní úřady po  celé zemi jsou
jsou tím, kdo řídí připojení svých škol. Na kalifornském Dnu sítě
9.  března  1996  vystoupilo   přes  20000  dobrovolníků,  stovky
špičkovými  technologiemi vybavených  společností a  tísíce škol,
které  chtěli pomoci  s připojením   dalších. A  to je  jen jedna
ilustrace  toho, jak  široký je   zájem o  přenesení škol  do 21.
století.
     Ale  stejně   musíme  ujít  ještě   dlouhou  cestu.  Průzkum
Národního centra pro školskou statistiku ukazuje, že 50% škol již
má nějaký způsob  přístupu do Internetu, ale připojeno  je jen 9%
všech učeben. Takže i připojené školy často nemají takovou úroveň
přístupu, aby mohly integrovat  technologie do svých každodenních
třídních aktivit.
     Dříve než  budou všechny školy plně  připojeny do Internetu,
musíme myslet také  na to, jak ho budou  efektivně využívat. Jaký
že  to je  nový druh  učební pomůcky?  Jaké materiály tam najdou?
Jaké možnosti studentům přinese  využití nových způsobů získávání
informací?  A jak  síťové technologie  dovolí studentům dosáhnout
lepších výsledků.
     Právě  těmito problémy  a mnohými  dalšími se  zabývají naše
Bílé  listy.  Doufáme,  že   je  shledáte  zajímavými  a  myšlení
provokujícími.

     Linda Roberts, ředitel
     Úřad pro didaktické technologie
     Americký (federální) školský úřad
     lroberts@ed.govThe Future of Networking Technologies for Learning
---------------------------------------------------------------------------

                                  Welcome

[-------------------------------------------------------------------]

While no one can see into the future, we can make certain assumptionsbased
on present realities and current rates of change. We can reasonably assume,
for example, that children who are born in the next year or so will
complete college around the year 2020. And although we cannot know what
learning system will best prepare this generation for careers extending
well into the middle of the next century, we can nevertheless say with some
certainty that all the possibilities will include technology, particularly
networking technologies.

The Clinton Administration is committed to infusing technology into our
nation's classrooms and exploiting the power of information-age tools to
improve teaching and learning. In his 1996 State of the Union Address,
President Clinton said, "In our schools, every classroom in America must be
connected to the information superhighway with computers and good software
and well-trained teachers."

The Telecommunications Act of 1996 includes provisions to ensure affordable
rates for access. It is expected that states and local communities will
work with regulators and the Federal Communications Commission to help
lower the costs of telecommunications services, thereby providing schools
with access to the information superhighway. And local communities around
the country are taking the lead in wiring their schools. On March 9, 1996,
California's NetDay, over 20,000 volunteers, hundreds of high-tech
companies, and thousands of schools pitched in and did the spadework to
help bring connectivity to their communities and schools. This is just one
illustration of the broad public interest in moving schools into the 21st
century.

But we have a long way to go. A 1995 survey by the National Center for
Education Statistics indicates that 50 percent of schools have some type of
access to the Internet, but only 9 percent of all instructional rooms
(classrooms, labs, and media centers) in public schools are connected to
the Internet. So even schools with connectivity do not have the degree of
access needed to integrate technology into their everyday classroom
activities.

Even before all schools are connected to the Internet, we must think about
how they can use this connectivity effectively. What kinds of new tools
will students have access to? What materials will they find online? What
possibilities will arise for students to learn and use information in new
and untold ways? And how will networking technologies enable students to
meet high standards of achievement?

The white papers compiled herein consider these issues and many more. We
hope that you will find them informative and thought-provoking.

Linda Roberts, Director
Office of Educational Technology
U.S. Department of Education
lroberts@ed.gov

Žádné komentáře:

Okomentovat